Koti
kuva: L. Packalen

SUOMI-TANSANIA SEURA - FÖRENINGEN FINLAND-TANZANIA RY, SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Suomi-Tansania Seura - Föreningen Finland-Tanzania. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, mutta se ulottaa toimintansa koskemaan koko maata.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen ja Tansanian Yhdistyneen Tasavallan välisten ystävällisten ja luottamuksellisten suhteiden edistämiseksi ja lujittamiseksi sekä molempien maiden ja kansojen välisen taloudellisen ja sivistyksellisen vuorovaikutuksen hyväksi.

3 § Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään tiedotus-, valistus- ja koulutustoiminnalla kuten - järjestämällä kokouksia, juhlia, esitelmätilaisuuksia - levittämällä kirjoituksia ja painotuotteita sekä elokuvia ja äänilevyjä - julkaisemalla painotuotteita - järjestämällä eri aloja edustavien henkilöiden vierailuja Suomesta Tansaniaan ja päinvastoin sekä yleensä edistämällä mahdollisuuksien mukaan matkailua molempien maiden välillä - järjestämällä Suomessa vieraileville tai oleskeleville tansanialaisille mahdollisuuksia tutustua maahamme - perustamalla eri puolelle Suomen epäitsenäisiä alaosastoja, jotka toimivat tässä esitettyjen sääntöjen puitteissa ja yhdistyksen hallituksen alaisina.

4 § Toiminnassaan tarvitsemansa varat yhdistys hankkii kantamalla jäsenmaksuja, järjestämällä maksullisia yleisötilaisuuksia, teatteri- ja elokuvaesityksiä, vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamalla julkaisu- ja kustannustoimintaa.

5 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä Suomen kansalaisia ja henkilöitä, jotka olematta Suomen kansalaisia ovat toimineet Suomen ja Tansanian ystävällisten suhteiden hyväksi sekä Suomessa rekisteröityjä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusperiä. Muita kuin Suomen kansalaisia voi yhdistykseen kuulua enintään kolmasosa koko jäsenluvusta.

6 § Yhdistyksen jäsenet voivat olla vuosi-, ainais-, kannattaja- tai yhteisöjäseniä. Vuosijäsen maksaa liittyessään yhdistykseen vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Yhdistyksen vuosikokous päättää myös ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta. Yhteisöjen jäsenmaksuista päättää hallitus kulloinkin erikseen. Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä erotetuksi, mikäli hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

7 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä yhdeksän (9) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puheoikeus ja äänioikeus valintajärjestyksessään yhden tai useamman hallituksen jäsenen poissa ollessa. Hallituksen varsinaisen jäsenen ero saattaa varajäsenen varsinaiseksi jäseneksi valintajärjestyksessä. Toimintansa edistämiseksi yhdistys voi asettaa tilapäisiä tai vakinaisia toimikuntia, joille hallitus vahvistaa ohjesäännön,

8 § Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan- tarkastajaa ja ääntenlaskijat - käsitellään hallituksen laatima kuluneen vuoden toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto - päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille - päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta - esitellään hallituksen laatima vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja vahvistetaan ne - valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja ensimmäinen ja toinen varajäsen sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa - käsitellään muut jäsenten esille tuomat asiat. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi alkaa välittömästi vaalin jälkeen jatkuen seuraavaan vuosikokoukseen asti. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen voi hallitus kutsua tarvittaessa koolle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä yhdistyksen valitsemille tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on kahden viikon kuluessa annettava tileistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle.

10 § Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai valtakunnallisessa päivälehdessä. Muista kokouksista tiedotetaan samalla tavoin kuin vuosikokouksesta kuitenkin viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksista ilmoitetaan asianomaisille puhelimitse tai kirjallisesti viisi (5) päivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen vuosikokous päättää ansioituneiden henkilöiden kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseniksi.

12 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa vuosikokouksessa. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

13 § Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä, jos vähintään ¾ annetuista äänistä sitä puoltaa.

14 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat näiden sääntöjen 2 §:n mukaan määrättyyn tarkoitukseen, mistä yhdistyksen viimeinen kokous lopullisesti päättää.

15 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.