TEP-tiedote 2/00

 
24.03.00

TEKNIIKKA ELÄMÄÄ PALVELEMAAN -
TEKNIKEN I LIVETS TJÄNST ry.

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Tekniikka elämää palvelemaan - Tekniken i livets tjänst ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena Suomi.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on saada tekniikan kehitys suuntautumaan siten, että se edistää rauhantilan saavuttamista ja säilymistä kaikkialla maailmassa, ihmiskunnan elinmahdollisuuksien paranemista ja luonnonvarojen käyttöä tuntien vastuuta niiden riittävyydestäja oikeudenmukaisesta jakautumisesta. Yhdistys vastustaa asevarustelua ja etsii varustelutuotannolle rauhaa palvelevia sekä elämää suojelevia vaihtoehtoja. Yhdistyksen tavoitteena on laajentaa tekniikan asiantuntijoiden eettistä tietoisuutta koko ihmiskuntaa koskevista globaalisista ongelmista.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee esityksiä viranomaisille toimintaansa liittyvissä asioissa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin samaa tarkoitusta edistäviin järjestöihin.
4 § Toiniintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myös hankkia, hallita ja omistaa kiinteää omaisuutta.
5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki tekniikan alalla työskentelevät ja tekniikan kehityksestä kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus, mutta ei maksuvelvollisuutta.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
6 § Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
7 § Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää syyskokous.
8 § Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä toimialakohtaisia ja alueellisia osastoja.
9 § yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.
10 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta; syyskokous loka-marraskuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa Yhdistyksen hallitus voi lisäksi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia ja sellainen on kutsuttava koolle, mikäli vähintäin kymmenesosa (1/10)jäsenistöstä kirjallisesti niin vaatii erityisesti mainitun asian käsittelyä varten.

Kevätkokouksessa:
  • Käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  • Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, ja päätetään vastuuvapauden myöntämisesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Syyskokouksessa
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana, ja hallituksen jäsenet
  • Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.
  • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja muista mahdollisista korvauksista.
  • Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Kaikkien valittujen toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä tilintarkastajia lukuunottamatta.
11 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5...20 jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii

Hallitus on päätosvaltainen kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kulloinkin kaksi yhdessa
13 § Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat käytetäan yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti sillä tavoin kuin yhdistyksen purkamisesta päättänyt kokous asiasta päättää
14 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on tästä mainittu ja vähintäin kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä muutosta kannattaa.
15 § Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.