TEP-tiedote 1/00

 

Lyhennelty käännös professori Malcolm Hooperin luennosta:

KÖYHDYTETYN URAANIN KÄYTTÖ AMMUKSISSA JA SEN SEURAUSVAIKUTUKSET

Johdanto

Uraani on painavin luonnossa esiintyvä alkuaine. Se on paitsi painava, myös epästabiili ja kemiallisesti reaktiivinen (puhdas metalli on itsestään syttyvä). Luonnossa se esiintyy erilaisina isotooppiseoksina. Uraanin hajotessa syntyy sekä a-, b- että g-säteilyä. Hajoamissarjan lopputuotteena syntyy lyijyä. Luonnollisesti maaperässä on uraania n. 1-3 ppm (parts per million). Uraani on radiologinen ja raskasmetallimyrkky. Se täytyy rikastaa, jotta saadaan sotilas- ja siviilikäyttöön soveltuvaa raaka-ainetta, joka sisältää luonnollista enemmän U235:ttä Tässä rikastamisprosessissa luonnolliset isotooppisuhteet muuttuvat, ja tämän avulla voidaan erottaa köyhdytetty ja luonnollinen uraani toisistaan. Tyypillisesti 12 tonnista uraanimalmia saadaan rikastamisprosessissa 1,5 tonnin rikastettua uraania ja 10,5 tonnia jätettä, eli köyhdytettyä uraania (KU). Saadaan siis jätettä 7 kertaa niin paljon kuin tuotetta. Tämä aiheuttaa ymmärrettävästi valtavan jäteongelman.

Jäteongelma

Köyhdytettyä uraania täytyy käsitellä matala-aktiivisena ydinjätteenä, mikä vaatii kalliita varastointitiloja. Uraanimalmi muodostaa veden kanssa erittäin syövyttävän yhdisteen. Kuitenkin suuri osa jätteestä säilytetään juuri tässä muodossa. Tällä hetkellä varastoissa makaa n. 750 000 tonnin tällaista jätettä, ja lisää tuotetaan 1900 tonnia vuodessa. Tästä jätteestä voidaan tehdä metallia, jota käytetään erilaisiin ammuksiin.

Radioaktiivisuuden yksiköt

Radioaktiivisuutta ilmaistaan monilla eri yksiköillä, mikä on omiaan sekoittamaan ja hämärtämään käsitteitä. Tärkeimpiä biologisten vaikutusten kannalta ovat Bequerel, Bq, joka ilmaisee radioaktiivisten hajoamisten määrän sekunnissa. Säteilyannos, rad, ilmaisee säteilylle altistumisen aiheuttaman energian absorboitumisen määrän. Sen yksikkö rad on nykyään korvattu Grayllä, Gy. 1Gy = 100 rad. Biologinen säteilyannos ottaa huomioon eri säteilylajien biologiset vaikutukset. Sen yksikkönä käytetään nykyään Sievertiä, Sv. Kansainvälisesti suositeltu maksimisäteilyannos yleisölle on 1 mSv vuodessa.

Biologiset vaikutukset

Uraanin ja köyhdytetyn uraanin biologiset vaikutukset riippuvat seuraavista asioista:
 1. Radioaktiivisen aineen määrä
 2. Säteilyn luonne
 3. Isotoopin puoliintumisaika
 4. Radioaktiivisen metallin fysikaalinen ja kemiallinen luonne (liukeneva, liukenematon, keraaminen partikkelikoko)
 5. Radioaktiivisen aineen biologinen puoliintumisaika
 6. Elimeen jäävän radioaktiivisen aineen määrä
 7. Altistuvan elimen herkkyys säteilytyypille

KU sodankäynnissä - aseet ja ammukset

Aiemmin mainittua jäteongelmaa on ruvettu ratkaisemaan mm. käyttämällä KU:a aseiden raaka-aineena. KU on aseidenvalmistajien kannalta mielenkiintoista, koska
 • Sillä on erittäin suuri tiheys (19,05 g/cm³, eli 1,7 kertaa tiheämpää kuin lyijy).
 • Se on itsestäänsyttyvää ja palaa heti esteeseen törmättyään eli sillä on erittäin hyvät tunkeutumisominaisuudet.
 • Sitä on saatavissa paljon ja halvalla. Asevalmistajat saavat sitä ilmaiseksi.

KU:ta sisältäviä ammuksia käytetään tankeissa, lentokoneissa, laivatykeissä ja konekivääreissä. Esim. Irakin sodassa käytetyt ammukset sisälsivät 5-70 grammaa KU:ta. Lisäksi KU:ta käytetään risteilyohjuksissa vastapainona. Suuremmissa ohjuksissa KU:ta käytetään kärkenä sen tunkeutumisominaisuuksien takia. Kun ohjus laukaistaan, kärki tulee esille, ja siinä oleva KU jää täysin paljastuneena näkyville, vaikka ohjus ei osuisikaan kohteeseensa. Arviolta jopa 74 % tällaisista ohjuksista ei osunut maaliinsa Irakissa. Nämä hutiammukset saastuttavat nyt jatkuvasti ruoka- ja vesivaroja ympäristössään.

Kohteeseen osuneet ohjukset paloivat ja tuottivat aerosolipölyä, joka sisältää KU-oksideja erikokoisina partikkeleina. Osa tästä pölystä on hyvin pieninä hiukkasina, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä. Sellaiset hiukkaset joutuvat helposti sisäänhengitetyiksi ja nielaistuiksi. Pienimmät näistä hiukkasista joutuvat helposti syvälle keuhkoihin, pysyvät siellä pitkään ja voivat lähteä vaeltamaan vuosienkin kuluttua herkempiin kehonosiin. On laskettu, että 5 mikrometrin partikkeli, joka pysyy keuhkoissa vuoden, aiheuttaa 8000 kertaisesti sallitun säteilymäärän. Tätä pölyä joutuu myös tankin sisälle ammuksia laukaistaessa, jolloin myös tankin miehistö joutuu sille alttiiksi. Pölyn hienojakoisesta luonteesta johtuen se jää leijumaan ilmaan pitkäksi aikaa, lähtee laskeuduttuaankin helposti ilmavirran mukana liikkeelle ja kulkeutuu pitkälle, jopa 50 km:n päähän. Vielä kaksi vuotta Irakin sodan päättymisen jälkeen Kuwait Cityn ilmasta löytyi köyhdytettyä uraania.

Kun KU-pöly on vapautunut, sitä on mahdoton kontrolloida, eikä sen jakautumista voida ennustaa. Se muodostaa ympäröiville ihmisille ja luonnolle uhkan monia (kymmeniä, tuhansia?) vuosia jälkeenpäin erottelematta sotilaita ja siviilejä toisistaan.

Minne ja kuinka paljon KU:ta on kylvetty?

Eri arvioiden mukaan Irakin sodassa ammutut ammukset sisälsivät jopa 300 - 800 tonnia KU:ta. Tämä ylittää reippaasti koko USA:n väestön sallitun vuotuisen säteilyannoksen, ja riittäisi kevyesti tappamaan koko tämän väestön. Esim. Ison-Britannian yleisön sallittu annosmäärä vastaa noin 2 mg:a KU:a. Tämä kaikki KU makaa nyt hyvin keskitetyllä alueella pääosin Irakissa ja Kuwaitissa, mutta pölyn herkkäliikkeisyyden takia ympäröivät maatkin ovat riskialueella. Sodan jälkeen oli hyvin tavallista järjestää kiertomatkoja sotatantereelle täysin suojaamattomalle ja KU:n riskeistä tietämättömälle yleisölle. Sodan aikana KU-pöly kulki tehokkaasti sota-alueen ulkopuolelle mm. haavoittuneiden vaatteissa.

Sekä USA:n että Ison-Britannian hallitukset myöntävät käyttäneensä KU-ammuksia Bosniassa ja Kosovossa, mutta eivät suostu kertomaan mihin kohteisiin ja kuinka paljon KU-ammuksia käytettiin. Arvioiden mukaan noin 4500 kg KU:a on kylvetty yksin Bosniaan.

Kuka on vaaravyöhykkeessä?

Kaikki jotka olivat sotanäyttämön läheisyydessä; sotilashenkilöstö, siviilit, miehet, naiset, lapset ja jopa vielä syntymättömät sukupolvet. Koko ympäristö.

Siviilikäyttö

KU:a on käytetty myös suurien siviililentokoneiden vastapainona. Tästä ollaan luopumassa, koska KU on osoittautunut erittäin syövyttäväksi päällystämisestä huolimatta sekä siksi, että lentokoneonnettomuuden sattuessa KU muodostaa erittäin suuren vaaratekijän. Tästä on näyttöä esim. El Alin koneen maahansyöksyssä Hollannissa. Kone putosi maahan tiiviisti asutetulla esikaupunkialueella, ja monilla paikallaolleella on myöhemmin havaittu samanlaisia oireita kuin Irakin sodan veteraaneilla. Yleisö pidettiin kuitenkin koko tapahtuman ajan tietämättömänä riskistä, jolle he altistuivat. LAKA Foundation kertoo koko surullisen tarinan kirjasessaan (ks. jutun lopussa olevat lukuvinkit).

Riskin arvioiminen

KU:n biologiset vaikutukset luokitellaan yleensä akuutteihin (alle 15 päivää), väliaikaisiin (15-365 päivää) ja kroonisiin (yli vuosi) riippuen altistuksen määrästä. Sodan aiheuttama altistus aiheuttaa usein kroonisia vaikutuksia johtuen nielaistuista tai sisäänhengitetyistä liukenemattomista uraanipartikkeleista. Mahdollisia seurauksia on pitkä lista alkaen rasvamaksasta erilaisiin syöpiin, syntyvän lapsen epämuodostumiin ja jopa kuolemaan.

KU:n biologisista vaikutuksista

 • Irakin veteraaneja tutkimalla on havaittu, että luultavasti noin kolmasosa KU:sta on liukenevassa muodossa, ja poistuu kehosta nopeasti (12-24 tunnissa), mutta loppu 2/3 jää kehoon aiheuttaen jatkuvaa altistumista. On todettu, että vielä kahdeksan vuoden jälkeenkin veteraaneista poistuu KU:a.
 • KU:n vaikutukset voivat olla annosriippuvaisia tai sattumanvaraisia. b-säteilyn aiheuttamat palovammat ovat annosriippuvaisia, eikä niitä synny tietyn säteilyannoksen alapuolella. Sen sijaan kehon ulkopuolella vaaraton a-säteily on erittäin arvaamatonta ja vaarallista syntyessään kehon sisäpuolella. Mikä tahansa annos voi aiheuttaa syöpää. (a-säteily on korkeaenergistä, mutta vain hyvin vähän tunkeutuvaa; paperi riittää pysäyttämään a-säteilyn.)
 • Aikuisilla säteilyn aiheuttaman syövän kehittyminen vie 10-20 vuotta, eikä siitä voida vetää johtopäätöstä, että KU:lle altistuminen ei ollut mittavaa Irakin sodassa, koska syöpä ei ole vielä kovin yleistä veteraanien joukossa. Lapsilla syöpä kehittyy nopeammin vilkkaampien kasvuprosessien vuoksi. Irakissa lasten syöpätapausten määrä onkin noussut hälyyttävästi. Irakin sodan aiheuttamat geneettiset vauriot tulevat herkimmin esille sodan jälkeen syntyneissä lapsissa. Esim. 261 Mississipin alueen veteraaniperheessä 67 % lapsista oli vakavia epämuodostumia syntyessään. Sama on havaittu myös Irakilaisissa perheissä.
 • Vaikka säteily vaikutukset, etenkin a-säteilyn kyseessä ollen ovat hyvin paikallisia, keholla on ilmiömäinen kyky levittää näitä vaikutuksia eri puolille kehoa.

Viranomaiset kieltävät

USA:n ja Ison-Britannian sotilasviranomaiset kieltävät jyrkästi, että KU:lla olisi mitään tekemistä Irakin sodan veteraaneilla ilmenneiden oireiden kanssa lukuisista heille esitetyistä vastakkaista todistavista tutkimuksista huolimatta. Tästä johtuen mitään tutkimuksia ei ole virallisten tahojen puolesta tehty niin Irakin veteraanien kuin Irakin kansalaistenkaan keskuudessa. Kaikki tehdyt tutkimukset ovat yksityisesti tehtyjä. Tähän kieltämiseen ei selvästi löydy muuta syytä kuin, että sotilashallituksen kanssa yhteistyössä toimiva sotateollisuus pelkää tuottoisan bisneksen ja keinon hävittää kiusallisia jätevuoria katoavan. Pääasiassa USA:n tuottamia KU-sotatarvikkeita on ainakin 17:llä maalla mukaan lukien Bahrain, Egypti, Ranska, Kreikka, Israel, Kuwait, Pakistan, Venäjä, Etelä-korea, Taiwan, Turkki ja USA.

Poikkeustutkimus

USA:laisen Veterans Administrationin vuonna 1993 aloittama tutkimus on ainut virallinen tutkimus aiheesta. Se julkaistiin vuonna 1999 (lehdessä Health Physics, 1999, 77, s. 512-519). Tulokset paljastivat mm.
 • Kohonneita uraanipitoisuuksia virtsassa.
 • Korkeat pitoisuudet korreloivat heikentyneen neurokognitiivisen suorituksen kanssa.
 • Selviä häiriöitä sukupuolihormonien erittymisessä niillä, joilla oli korkea uraanipitoisuus virtsassa.
 • 5/22 oli mitattavassa määrin uraania spermassa, mikä on hälyttävää mahdollisen jälkikasvun kannalta.
 • Lisäksi ryhmä raportoi suuren määrän lääketieteellisiä ongelmia; verenkiertoelimistön (31%), tukielimistön (24%) ja psykiatrisia (24%) sairauksia. Yhdellä tutkituista oli aktiivinen kasvain.

Tämän jälkeen on hämmästyttävää, että mihinkään suurempiin tutkimuksiin ei ryhdytty. Eräässä toisessa kyselyssä selvisi, että 4/5 sotilaista oli joutunut alttiiksi KU-pölylle, mutta sekään ei johtanut tutkimuksiin. Eräs ns. ’friendly fire’n kohteeksi joutunut sotilas sai vuonna 1992 tyttären, jolla ei olut lainkaan kilpirauhasta. Mieheltä löydettiin KU:a virtsasta vielä 1994. Tästä ja muista samansuuntaisista tuloksista huolimatta mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty veteraanien tutkimiseksi. Viranomaiset ehkä toivovat, että todisteet häviävät, jos tutkimuksia ei aloiteta. Nyt on kulunut jo kahdeksan vuotta Irakin sodasta. Nyt mitattaessa alkuperäiset korkeat uraanipitoisuudet veteraanien virtsassa ovat huomattavasti laskeneet, eivätkä tällaiset määrät enää aiheuta merkittävää vaaraa terveydelle. Massaspektrometrian avulla on voitu kuitenkin todistaa, että virtsasta löydetty uraani on nimenomaan KU:a. Laskemalla on voitu myös arvioida alkuperäisen altistuksen määrä. Tätä kautta on laskettu kumulatiivinen säteilyannos, joka ylittää huomattavasti sallitut turvallisuusrajat.

Uraania joutuu ihmiskehoon normaalistikin ruuan, veden ja ilman mukana noin 0,4 mg/vuosi. KU voidaan siitä huolimatta helposti tunnistaa sen U235/U-238 isotooppien suhteellisen osuuden perusteella. Jonkin verran aseissa käytetään myös ydinvoimalaitoksista tulevaa jätettä, joka sisältää U-236 isotooppia, jota ei luonnossa juuri esiinny.

Jäljittämällä näitä isotooppisuhteita on voitu tehdä päätelmiä alkuperäisestä altistumismääristä ja sen avulla laskea Irakin sodasta aiheutuvat ylimääräiset kuolemaan johtavat syöpätapaukset. Näitä on odotettavissa USA:n ja Ison-Britannian joukoissa 22 000 - 160 000 tapausta.

Vastauksia kysymyksiin

K: Voidaanko taistelukenttiä mitenkään puhdistaa?
V: Ei. Se on liian kallista. Pelkkä alueiden puhdistaminen on kallista, mutta puhdistettu maa täytyisi myös varastoida jonnekin pitkäksi aikaa.
K: Voidaanko Irakin sodan veteraaneja ja siviilejä hoitaa jotenkin?
V: Hoito pitäisi antaa heti altistumisen jälkeen, ja tehoaa parhaiten liukenevaan uraaniin. Liukenemattoman uraanin poistaminen on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta. Asia vaatisi vielä paljon tutkimista. Luultavasti monille veteraaneille apu tulisi liian myöhään.
K: Irakin sodan veteraanit altistuivat myös muille vaaratekijöille – mitä nämä vaikuttivat heidän kokemiinsa oireisiin?
V: Irakin sodan veteraanit joutuivat pääasiassa alttiiksi kuudelle kemialliselle tai biologiselle vaaratekijälle (Hooper kutsui tätä nimellä 'Witches Brew'):
 1. Rokotukset. Nopeat ja runsaat, jopa kokeilemattomilla rokotteilla.
 2. Hermokaasujen vasta-aineena käytetty Pyridostigmine Bromide -niminen aine, testaamaton
 3. Hyönteismyrkkyjen laajamittainen käyttö
 4. Öljylähteiden palosta tullut öljypitoinen savu
 5. Köyhdytetty uraani
 6. Vähäinen määrä hermokaasuja ja sinappikaasua sekä mahdollisesti käytetyt biologiset aseet

Nämä kaikki vaikuttivat yhdessä, ja on vaikea sanoa, mikä näistä esitti suurinta roolia. Tämän vuoksi Bosnia ja Kosovo ovat tärkeitä, koska niissä ei ollut mukana KU:n lisäksi muita aineksia tästä luettelosta.

Johtopäätöksiä ja suosituksia

 1. Tiedämme nyt riittävästi KU-ammusten käytöstä Irakin sodassa aiheutuneista seurauksista ymmärtääksemme, että nämä aseet ovat umpimähkäisiä ja arvaamattomia, vaikuttavat samalla tavalla ystäviin ja vihollisiin, siviileihin ja sotilaisiin sekä lisäksi syntymättömiin sukupolviin ja koko ympäristöön.
 2. On tärkeää tutkia jokainen Irakin sodan veteraani mahdollisen KU altistumisen varalta. Tämä tuottaa veteraanien terveydenhoidon kannalta elintärkeää tietoa.
 3. Samanlaiset tutkimukset tulisi tehdä irakilaisille sotilaille ja siviileille, jotka ovat olleet taistelualueella tai sen ympäristössä.
 4. Näin saadaan tietoa KU pölyn leviämisestä ja ohmisten ja ympäristön saastumisesta.
 5. Bosniaan, Serbiaan ja Kosovoon ammuttujen KU ammusten määrä, laatu ja pommituskohteet pitäisi selvittää.
 6. Vaikutusalueella olleet ihmiset, karja, maaperä, vesivarannot, kasvit ja eläimet tulisi tutkia.

KU-ammusten valmistus, testaus ja myynti tulisi lopettaa välittömästi.

Niiden maiden, jotka omistavat KU-ammuksia tulisi sitoutua olemaan käyttämättä niitä enää missään konfliktissa ja tuhota kaikki varastonsa.

KU-aseet tulisi kieltää kansainvälisellä sopimuksella, koska ne ovat ennalta-arvaamattomia aseita, jotka vaikuttavat sekä taistelijoihin että siviileihin samoin kuin tuleviin sukupolviin.

Sotia ei voida käydä näillä aseilla, jokin muu keino inhimillisten konfliktien ratkaisemiseen on löydettävä.

Lopuksi viisaita ajatuksia: (Suom. huom. englanniksi, jotta alkuperäinen tarkoitus säilyisi.)

Roots of conlfict: "Never think, that wars are irrational catastrophes; they happen when wrong ways of thinking and living bring about intolerable situations." - Dorothy L Sayers, 'Creed or Chaos'

"In the search for a reasonable world view, we should turn in the first place of common sense." - Michael Polanyi

Lisätietoja:

Seuraavista osoitteista internetistä löytyy lisää tietoa köyhdytetystä uraanista aseissa ja ammuksissa:

http://antenna.nl/wise-database/uranium/dmtp.html
http://www.gulfweb.org/ngwrc
http://www.member.tripod.com/vzajic.html
http://raleigh.dis.anl.gov/roadmap/achre/intro97.html

Lisäksi Hooper suosittelee seuraavan kirjallisuuden lukemista:
LAKA Foundation, The Netherlands Documentation and Research Centre for Nuclear Energy. Tämä julkaisu on ehdottoman tärkeää luettavaa, ja kokoaa yhteen monien eri alojen KU-asiantuntijoiden näkemykset. E-mail: laka@laka.antenna.nl
Rosalie Bertell: Gulf War Veterans And Depleted Uranium – Address To The Ahgue Peace Conference, May 1999. Rosalie Bertell on yksi parhaista asiantuntijoista alalla, samoin kuin
Hari Sharma, joka työ on ollut ensiarvoisen tärkeää maailman nykyisen KU-tietämyksen tason saavuttamiseksi.