Aktuellt
Filosoficafé
Korpo Filosofidagar
Politikcafé
FBF:s kulturpris
Publikationer
Kontaktuppgifter
Bli medlem

Folkets Bildningsförbund
Allmänt om FBF
Bildningsuppdrag
Historia

Folkuniversitetet
Allmänt om folkuniversitetet
Kommande folkuniversitet
Tidigare folkuniversitet

Till Ikaros-webbsajt.

Korpo Filosofidagar

Läs Aktuellt för inkommande filosofidagar.Korpo filosofidagar 23.7.2016

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Självkännedom

Självkännedomens väsen tillhör filosofins äldsta frågor. På Apollotemplet i Delfi stod inskriptionen ”känn dig själv”, och för Sokrates var självkännedom en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna handla på ett ansvarsfullt sätt. Frågor om självkännedom är lika aktuella än idag och uppmaningar till självreflektion är ofta förekommande mantran inom allt från ledarskapskurser till självhjälpsböcker. Önskan om att förstå och känna sig själv är en av människans eviga följeslagare.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vad det innebär att känna sig själv och vilken roll frågor om självkännedom borde ha i våra liv. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: hur skall skillnaden mellan självkännedom och självbedrägeri förstås? På vilket sätt är frågan om självkännedom relaterad till vår förståelse av andra människor? Finns det något ”sant jag” att känna? Hur ska man karaktärisera den form av kunskap och sanning som eftersträvas i den psykoanalytiska processen? Och varför skulle kunskap och sanning gällande vårt eget själsliv innebära att detta själsliv växer och utvecklas?

Föredragen

Hugo Strandberg är universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi och aktuell med boken Self-Knowledge and Self-Deception (Palgrave 2015).

Ylva Gustafsson är forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Gustafsson disputerade i filosofi 2014 med avhandlingen Interpersonal Understanding and Theory of Mind.

Johan Eriksson är doktor i teoretisk filosofi och privatpraktiserande psykoanalytiker, medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen. Ansvarig utgivare för Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur och svensk redaktör för The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Se filosofidagarna på Facebook.


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29–30.7.2015

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Farväl till demokratin?

Poster till filosofidagar 2016

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Föredragen

Korpo filosofidagar på Facebook.


Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 2-3.8.2014

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Övervakningssamhället

Under senare år har olika statsmakters omfattande avlyssnings- och övervakningsverksamhet avslöjats i media. Samtidigt har internetanvändningens utveckling gjort att många frivilligt lägger ut stora mängder information om sig själva i sociala medier. Vi tycks därmed stå inför en situation som innefattar både viljan och möjligheten att övervaka samhällsmedborgarna i större omfattningen är någonsin tidigare. Går utvecklingen mot ett ’övervakningssamhälle’?

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera övervakningens roll i vårt samhälle. Hotar eller tryggar övervakningen demokratins fortlevnad? Kränker övervakningen individens integritet? Är det möjligt att undvika övervakningen? Staters och företags möjligheter att övervaka tycks öka, men ökar även individens möjligheter att övervaka dem? Bland annat dessa frågor får publiken diskutera tillsammans med filosofer och samhällsvetare som deltagit i samtidens debatter om övervakning. Filosofidagarna avslutas med pjäsen ’Gyges Ring’ där den filosofiska dialogen och scenkonsten samverkar för att gestalta moraliska och existentiella frågor om övervakning.

Föredragen


Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 24-25.7.2013

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Konkurrens – ideologi eller verklighet?

En vanlig föreställning är att konkurrens alltid ger de bästa resultaten. Genom konkurrens sporras individen till förträfflighet och på marknaden garanterar konkurrensen att enbart den mest effektiva och rationella produktionen överlever. Utan konkurrens förfaller vi till den medelmåttighet som avsaknaden av tävlan tillåter. Detta villkor gäller för alla former av mänsklig verksamhet. Därför bör den som vill höja nivån på det som görs, vad det än må vara, alltid ha konkurrensutsättningen som ledstjärna då olika aktiviteter i samhället organiseras.

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2013 skall vi diskutera hur idén om konkurrens skall förstås och vilken roll den fått i samhällsdebatten. Vad talar vi om då vi talar om konkurrens? Finns det goda och dåliga vädjanden till behovet av konkurrens? Hur skall vi förstå tanken att konkurrens alltid är välgörande? När är argumenten för konkurrensutsättning enbart uttryck för en ideologisk övertygelse? Vilken sorts idé om konkurrens finns i debatterna om Finlands position i den ’internationella konkurrensen’?

Föredragen


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 25–26.7.2012

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo

Tema: ”Varför filosofi?”

Är filosofi något svårt och högtravande? Är det en specialiserad vetenskap som enbart ett fåtal utvalda experter på universitetens institutioner kan och borde syssla med? Om vi besvarar dessa frågor jakande blir det svårt att förstå varför filosofin kan vara viktig annat än som en akademisk disciplin. Men är det verkligen så, eller är filosofi någonting vi hela tiden gör och som därför är avgörande för att vi överhuvudtaget skall kunna leva ett gott liv?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2012 skall vi diskutera vad det är vi gör när vi filosoferar. Vi skall fråga om filosofin är reserverad för experter eller om det är något vi alla kan och borde göra. I samband med detta kommer vi också att samtala om vad vårt filosoferande skall leda till – kan filosofin förändra världen och vad i världen kan den i så fall ändra på?

Föredragen

Filosofidagarnas föredragshållare

Kate Larson är född i Stockholm och bosatt på Öland. Författare, filosof och högskolelektor (Södertörns Högskola). 2009 disputerade hon i teoretisk filosofi med en avhandling om Iris Murdochs kärleksbegrepp. Hennes senaste skönlitterära verk är novellsamlingen Trängsel (2010).

Antony Fredriksson är bosatt i Åbo. Han är filosofie licenciat och verksam som doktorand i filosofi vid Åbo Akademi. Han arbetar på en doktorsavhandling med titeln The Paradox of the Documentary – Realism as a Moral Concept.

Camilla Kronqvist är bosatt i Åbo. Hon är verksam som universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi där hon håller kurser bland annat i moralfilosofi, vetenskapsteori och feministisk filosofi. 2008 disputerade hon i filosofi vid ÅA med avhandlingen What We Talk About When We Talk About Love.

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och verksam som forskare i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänens forskning fokuserar på moralfilosofiska frågor och han har inom ämnet bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2008) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). 2002 disputerade han vid ÅA med avhandlingen The “I”, the “you” and the soul: an ethics of conscience.


Filosofidagar 26–27.7.2011

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo

Tema: ”Arbetets idé”

Arbetet har en alldeles central plats i vårt samhälle. Det ses ofta som samhällsorganisationens fundament och arbetet behövs för sysselsättningens, konkurrenskraftens och välfärdens skull. Oberoende politisk hemvist är makthavarna därför så gott som eniga om att mera arbete måste skapas. Med dessa utgångspunkter är risken stor att vi glömmer avgörande frågor om arbetes innehåll och mening. Vad arbetar vi för och hur vill vi göra det?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2011 diskuterade vi arbetet som en filosofisk, moralisk och existentiell fråga. Vi samtalade inte enbart om vilka samhälleliga syften arbetet kan tjäna, utan om arbetet i sig. Vilken roll borde arbetet ha vi våra liv? Hur tänker vi på vårt förhållande till det egna arbetet? Vad är det goda arbetet? Kan vi föreställa oss ett samhälle där arbetet inte tjänar syften utöver sitt eget?

Föredragen


Filosofidagar den 27-28.7.2010

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo

Tema: ”Maktens dimensioner”

Föredragen

En bärande tanke i alla demokratier är att den samhälleliga maktutövningen alltid bör diskuteras och kritiseras. Vad innebär då en grundläggande kritik av maktrelationer och maktutövningen i samhället? Vad borde medias roll vara i en sådan kritik?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2010 diskuterades frågor rörande maktens dimensioner och betydelser både för våra samhälleliga och personliga relationer. Vi samtalade om hur maktrelationer i samhället kan kritiseras och åskådliggöras, samt vad det kan betyda filosofiskt och moraliskt att mänskliga relationer beskrivs i termer av makt.


Filosofidagar den 24-25.7.2009

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: ”Demokratin och dess fiender”

Föredragen

I mänskliga sammanhang pågår ständigt en kamp om makten. Det verkar också som om segrarna i kampen skulle tendera att med näbbar och klor behålla sin makt, och gärna erövrar mera av den. Är det möjligen så, att en sorts urkraft är verksam i varje mänsklig gemenskap som bildar antidemokratisk motström som får demokratin som politisk idé att te sig problematisk.

En central uppgift i varje demokrati är att bevaka makten i samhället. Om inte den bevakningen fungerar tillfredsställande tenderar demokratin att urholkas. För att maktbevakningen skall fungera måste maktinstanserna identifieras, analyseras och bedömas. Under filosofidagarna sommaren 2009 i Korpo diskuterades maktens problematik i demokratiska samhällen och försöken att identifiera problematiska och illegitima former av den.


Filosofidagar den 1.8.2008

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: ”Människovärdet”

Föredragen

Med hänvisning till undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” påstår den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. Enligt henne har den globala poolen av slavar ökat i takt med att nya demokratier uppstått. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar. Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss? De här frågorna är givetvis också förknippade med frågan om vad det överhuvudtaget innebär att vara människa? Hur återspeglar sig vår tillhörighet till människosläktet i vår erfarenhet och i våra förhållningssätt?


Filosofidagar den 27-28.7.2007

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: ”Den moderna människan och den gamla själen” – nedslag i själslivets filosofi

Föredragen


Filosofidagar den 28-29.7.2006

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: Självförståelsens olidliga vånda

Föredragen


Filosofidagar den 20-21.7.2005

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: Kulturkrockar och det mångkulturella samhället

Syftet med seminariet var att belysa och väcka frågor om det mångkulturella samhället ur olika perspektiv. Vanligtvis diskuteras det i samband med flykting- och invandrarfrågor. Vi ville också föra in ett nationellt och lokalt perspektiv i diskussionen. Vi kan tala om olika kulturer i det svenska Finland. Frågan är vad vi i så fall egentligen menar? Vilka är de kulturella skillnaderna mellan det svenska Österbotten, det svenska Helsingfors och svenska skärgårdsbor? Om det finns skillnader är de principiellt annorlunda än skillnaden mellan t.ex. iranier och finländare? Skall kulturkrockar alltså förstås som en speciell form av konflikt? Seminariet behandlade också frågan om den positiva potential som möten mellan olika kulturer för med sig.

Föredragen

Deltagarantalet per föredrag var ca 40 personer.slut på sidan