Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

Konspiratoriska bloggar

Skillnaden mellan en journalist och en bloggare
Bagatelliseringen av Harold Pinter
USAs vänster och 9/11
Vem stod bakom 9/11?
Jag bor i en annan by men du bor ju i samma
Tiderna förändras och konspirationerna med dem
Multatulis hat
Usama: Moussaoui är oskyldig
Tidens labyrint
Tvåtusen och en natt

Skillnaden mellan en journalist och en bloggare

23 september 2005 Skillnaden mellan en journalist och en bloggare  9  är att journalisten får betalt. Det är en betydande skillnad. För journalisten gäller det ju livhanken. För bloggaren är denna synpunkt däremot inte lika viktig. Bloggaren är beredd att blogga, dvs bedriva sin journalism, utan någon annan ersättning än en känsla av tillfredsställelse över att ha formulerat en tanke eller gjort en minnesanteckning, som i något senare skede kanske ska visa sig vara nyttig. Det kan också vara fråga om ren grafomani; bloggandet, alternativt journalistyrket, bör i så fall uppfattas som ett slags terapi. Journalisten är minst lika narcisstistisk som bloggaren. Skillnaden mellan dem ligger inte på det planet. Journalisten föraktar bloggaren. Bloggaren föraktar journalisten. Det är kanske inte riktigt korrekt att öppet vädra sitt förakt, men föraktet får inte heller tillåtas förpesta vår tillvaro. Vi måste kunna tala om saken. Till exempel om 9/11.

Bagatelliseringen av Harold Pinter

10 december 2005 Årets nobelpristagare i litteratur, Harold Pinter, passade på att uttrycka sin mening om USAs politik efter andra världskriget.  10 

Pinter beskyllde i sin nobelföreläsning vad som numera ofta med en amerikanism kallas för mainstream media — de stora dagstidningarna, radiostationerna och tevekanalerna — för att spinna ett nät av lögner kring supermaktens agerande i närhistorien och nutiden.

På detta svarar the mainstream media genom att bagatellisera konstnären och hans sanning.

Pinters föreläsning var en "lång enaktare" som "kommer att gå till tevehistorien", kommenterar Dagens Nyheters ledarskribent Niklas Ekdahl. Enligt Ekdahl bygger den åldrande, cancersjuke dramatikern sina uttalanden på en "infantil verklighetsuppfattning".

Ordvalen är maximalt avslöjande. "Tevehistorien" är uppenbarligen det ord som bäst sammanfattar Ekdahls egen verklighetsuppfattning. Det som betyder något, det visas enligt denna uppfattning på TV. Eller vice versa: endast det som visas på TV är verkligt.

Eller: det som står i DN och liknande blad, och endast det, är verkligt.

Vad en gammal författare och intellektuell har kommit fram till är enligt denna uppfattning däremot rent barnsligt.

Men vad är tevehistorien? Och vem är infantil?

Televisionens historia, är den egentligen någonting annat och mer än historien om en kollektiv infantilisering?

Ja, den är också den tragiska och skrämmande berättelsen om hur journalisterna och ledarskribenterna svek sitt intellektuella ansvar.

USAs vänster och 9/11

14 mars 2006 Griffin förvånar sig över att vänstern i USA på några undantag när har låtit bli att beakta möjligheten av att regeringen var inblandad (official complicity) och reflekterar vidare över saken i en fotnot:

Det finns ju giltiga skäl för misstanken, att en fokusering på eventuella konspirationer kanske vänder bort våra blickar från andra och viktigare frågor. Försöken att avslöja konspiratoriska brott som begåtts av de nuvarande ämbetsinnehavarna kan bygga på den naiva föreställningen, att om vi bara lyckas ersätta de nuvarande personerna med bättre sådana, kommer saker och ting att bli bra. Fokuseringen på konspirationer kan också avleda vår uppmärksamhet från de strukturella samhälls- eller världsproblem som måste lösas. Vi bör onekligen gardera oss mot dessa risker, men samtidigt måste vi undvika att skapa en alltför stark dikotomi mellan strukturella och konspiratoriska analyser. Ty även om strukturella analyser är nödvändiga för en djup förståelse av sociala processer, är strukturerna som sådana verkningslösa abstraktioner. De påverkar skeendet endast i den mån de förkroppsligas av aktörer, dvs individer eller institutioner, som handlar i enlighet med dem. Dessutom bestäms aktörernas handlande inte helt och fullt av samhällets dominerande värderingar. Aktörerna har frihetsgrader som de kan utnyttja för att agera mer eller mindre klokt, mer eller mindre rätt och mer eller mindre lagligt. När politiska ledare verkställer en politik som är flagrant orättvis, farlig och rentav olaglig, är det viktigt att ersätta dem med andra ledare som åtminstone är något bättre. Viktigt är slutligen att avslöjandet av en konspiration i stället för att avleda uppmärksamheten från ett samhälles problematiska strukturer i stället kan rikta uppmärksamheten mot dem. Ifall det blev uppenbart att våra nationella politiska ledare förorsakade eller åtminstone tillät 9/11-attackerna och att de gjorde det delvis för att de hade anammat vissa genomgående samhällsvärderingar, då skulle vi sluta oss till att en omorientering av hela samhället borde företas.   11 

Vem stod bakom 9/11?

14 mars 2006 Vem stod bakom 9/11 ? Mannen på gatan tror att han vet svaret. Journalisterna på våra dagstidningar och TV-redaktioner tror uppenbarligen också att de vet det. Jag vet det inte. Några egentliga bevis för att Usama bin Ladin och al-Qaida var brottsanstiftare och huvudskyldiga har tillsvidare inte framlagts.

"I verkligheten tenderar al-Qaidas agenter att vara högt utbildade och deras mål att vara uttryckligen politiska. I sina otaliga kommunikéer har bin Ladin ständigt framhållit detta. Sålunda påpekade han lakoniskt i sitt radiotal, som var avsett att sammanfalla med tidpunkten för de senaste amerikanska valen, att om al-Qaida vore mot friheten så skulle man i stället ha angripit Sverige. De män som planerade 11-septemberattackerna var inte produkter av det traditionella islamiska utbildningssystemet ens i dess mest radikala form utan de är utexaminerade från institutioner av västlig typ. De är ingalunda mullahernas skyddslingar."

skriver William Dalrymple.  12  Men de kontrollerade sprängningarna av WTC 1, WTC 2 och WTC 7, som professorn i fysik vid Brigham Young-universitetet Steven Jones leder i bevis i sin artikel   13  är svåra att förklara enbart med insatser från al-Qaidas sida, hur teknologiskt sofistikerade individer terroristnätverket än må vara kapabelt att ställa upp.

Jag bor i en annan by men du bor ju i samma

"Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma" —Gunnar Ekelöf

7 april 2006 Byn Isnäs (Pernå) blir allt mer glokal. Våra livsmedelsaffärer påminner i allt högre grad om flygfältet Schiphol i Amsterdam. Snart inför väl handelsmännen rullbanor för kunder som ska ta sig hela vägen från grönsaksavdelningen till köttdisken.

I Isnäs finns en byskola, som regeringen vill lägga ned för att stärka företagens konkurrenskraft på de globala marknaderna. I Finland finns inte längre några pengar för att upprätthålla skolor med elevantal under 80. Pengarna har flyttat till Luxemburg och övriga skatteparadis.

Människor frågar sig: "Vad kan jag göra?" "Hur kan jag hjälpa?" Men när de konfronteras med sanningar om 9/11 tvingas de fråga: "Vem är jag?" Deras syn på världen har skakats och de är plötsligt tvungna att omdefiniera sig själva i en tid av exempellös fara.

Tiderna förändras och konspirationerna med dem

28 juli 2006 Bland samhällsanalytiker och -kritiker finner man en ofta välgrundad skepsis mot försök att förklara skeendet enbart utifrån politiska ledares eller andra enskilda personers mer eller mindre medvetna handlingar. Rationella förklaringar bör i stället sökas i samhällets strukturer eller i empiriskt påvisbara, generella tendenser, menar samhällsvetarna.

Man bör förvisso akta sig för att tillmäta överbefälhavarnas krigslister världshistorisk betydelse. Historien har sina egna nycker, som man inte ska fästa sig alltför mycket vid ifall man verkligen önskar begripa det som har skett eller sker i världen.

I det långa perspektivet kan sålunda händelser i stil med de som inträffade 11 september 2001 te sig som krusningar på ytan.

Ovan har jag försökt beskriva några typiska resonemang hos observatörerna av de brokiga fenomenen på världshistoriens stora scen. Själv vill jag också gärna instämma i deras varningar för "konspirationsteorier".

Men tiderna förändras och konspirationerna med dem.

Enligt gängse föreställning arbetar konspiratörer s.a.s. inifrån en given stat eller ett givet samhälle. Konspiratörer har alltså hittills ofta betraktats såsom statens och samhällets inre fiender. Men i dagens globaliserade värld har det blivit allt svårare att skilja en Catilina från en Hannibal. Nutidens sammansvärjningar försiggår inte minst i cyberrymden. Befinner sig internet innanför eller utanför staten och samhället?

Var händelserna den 11 september 2001 ett desperat försök att återställa den gamla imperiala ordning där man utan svårighet kunde skilja mellan inre och yttre fiender?

Först och främst behövs en ordentlig brottsutredning. Vilka som än planerade och utförde 9/11 så rörde det sig nämligen om ett (eller flera) brott. Massmord är en lämplig beskrivning. I ljuset av de senare världshändelserna, inklusive USAs och dess allierades krigsförbrytelser i Afghanistan och Irak, ter sig 9/11-händelserna dock även såsom brott mot mänskligheten. Därför borde brottsutredningen vara en internationell angelägenhet och de skyldiga, när de väl har identifierats, ställas inför en internationell domstol.

Multatulis hat

Hatets fågel kläcker fram medlidandets kyckling. Den dynamiska kraften hos Multatuli heter hat, precis som hos Swift och Gogol och Mark Twain, ett passionerat, hederligt hat. Det är hederligt att hata Torrboll, och Multatuli hatade honom. Det är hederligt att hata fega klerker, och Multatuli hatade alla fega ämbetsmän. Ibland är det till och med hederligt och nödvändigt att hata samhället, som Swift, eller att hata hela mänskligheten, som Voltaire ofta gjorde. —D.H.Lawrence i sitt förord till "Max Havelaar".  14 

12 maj 2006

Usama: Moussaoui är oskyldig

24 maj 2006 bin Ladins uttalande om Moussaouis oskuld  15  påminner mig om satserna "Frankrikes nuvarande kung är skallig" och "Frankrikes nuvarande kung är inte skallig". Filosofen Bertrand Russell, som funderade på vad man ska tänka om sådana påståenden, blev ofta häcklad för sin frispråkighet om världens makthavare.

Enligt en opinionsundersökning, som presenterades på Yahoo News  16  dagen innan terroristernas konung kommenterade Moussaouirättegången, vill 70 miljoner amerikaner ha en ny utredning om 9/11-händelserna.

Tidens labyrint

13 juni 2006 Idag låg The Labyrinth of Time av Lockwood i postlådan och väntade. En vacker bok. Jag läser i förordet: ...den här boken presenterar inte bara ett material. Tvärtom är den ett försök att upptäcka var sanningen finns i områden där det råder meningsskiljaktigheter både mellan filosofer och forskare..

Noterade på nätet en artikel  17  om militär användning av termit: Mindre. Billigare. Lömskare. Sådana är principerna bakom militärens senaste bomber. Den hemliga ingrediensen: nanoteknologi, som gör att smällen blir större.

Ännu en påminnelse om hur människans destruktivkrafter växer parallellt med hennes produktivkrafter. Också om hur onda gärningar som var otänkbara igår kanske redan är fullt möjliga att genomföra. Eller som redan har genomförts, av stora team som verkade i största hemlighet: Manhattan-projektet, Hiroshima och Nagasaki, till exempel.

En visa om atombomben som man kan dansa till  18  färgar min inre horisont, nu när skapelsen är som skönast.

Tvåtusen och en natt

10 september 2006 Scheherazade: bin Ladin och de 19 terroristerna utplånade 3 skyskrapor med 2 passagerarplan och rammade militärhögkvarteret 56 minuter efter kraschen i WTC 1.
 9. Ordförklaring och tillägg 18.7.2011: Det här kapitlet består av ett urval artiklar ur ur "Mikas blogg" (dvs min blogg, se ‹http://blogi.kaapeli.fi/book› ) under perioden september 2005-september 2006. Ordet 'blogg' är sammansatt av orden 'webb' och 'loggbok'. Bloggarna är kanske den delen av den nya nätoffentligheten, som mest påminner om och utmanar papperstidningarna och tidskrifterna. Ang. bloggosfärens förhistoria och framväxt, jfr min uppsats "Gulfkriget och Fredsnätet", i Stenius, Henrik & Westergård, Siv (red.): Klipp, fil och forsk. Brages årsskrift 1990 (också tillgänglig via ‹http://www.kaapeli.fi/book/klipp.htm› ), där "datanätets egen offentlighet" uppfattas som "tidskrift". — Om bloggandet i början av 2000-talet, se Shirky, Clay: Here Comes Everybody. Penguin books 2008, kapitel 3: "Everyone is a Media Outlet".

 10. Pinters nobelföreläsning "Konst, sanning och politik" kan läsas på sidan ‹http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-s.html

 11. David Ray Griffin, The New Pearl Harbor. Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11, a.a. s 204. Översättning MB.

 12. "The New York Review of Books", 1.12.2005. —William Dalrymple, f. 1965, är en skotsk historiker.

 13. Jones, Steven: "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" i Griffin, David Ray och Scott, Peter Dale: 9/11 and American Empire. Intellectuals Speak Out Vol 1. Olive Branch Press 2007, ss 33-62.

 14. Multatuli: Max Havelaar eller Nederländska Handelskompaniets kaffeauktioner. Stockholm 1979 (orig. 1859?). D.H.Lawrences företal är från 1927.

 15. Nyheten om bin Ladins uttalande, se ‹http://articles.cnn.com/2006-05-23/world/binladen.tape_1_bin-laden-tape-al-qaeda-leaders-fifth-plane?_s=PM:WORLD› . Zacharias Moussaoui, som greps av FBI i augusti 2001, anklagades senare för medverkan i 11-septemberattackerna och dömdes till livstids fängelse i början av maj 2006.

 16.http://web.archive.org/web/20060616000251/http://news.yahoo.com/s/prweb/20060522/bs_prweb/prweb388743_4

 17. Gartner, John: "Military Reloads with Nanotech", Technology Review (MIT) 21.1.2005; ‹http://www.technologyreview.com/Nanotech/14105/?a=f

 18. Lars Huldéns kabarédikt "En visa om atombomben som man kan dansa till". Vistext och närmare hänvisning, se ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/170


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi