Gulfkriget och Fredsnätet

bidrag i Klipp, fil och forsk. Brages årsskrift 1990, red Henrik Stenius och Siv Westergård

Min ide var ursprungligen att beskriva datanätverket som ett nytt slags tidskrift. Nu konstaterar jag, att det senaste numret av tidskriften, dvs datanätverket, har det pågående kriget vid Persiska viken som tema. Det bästa jag under rådande omständigheter kan göra är förmodligen en anmälan av detta nya nummer.

Som flerårig prenumerant (sedan -87; jag kopplade in mig efter END-konventet i Coventry om europeisk nukleär nedrustning ) har jag tidvis upplevt, att utbytet av den datoriserade tidskriften är tämligen magert. "Krigsnumret" är faktiskt ovanligt bra. Dessutom belyser det bättre än något tidigare nummer datanätverkets möjligheter att utgöra ett alternativ, eller åtminstone ett viktigt korrektiv, till våra massmedier - särskilt till TVn och stora delar av dagspressen. I krigssituationen avslöjar ju våra massmedier ofelbart sin starka bindning vid makten, samtidigt som makten antar formen av krigsmakt. I en sådan situation känns det speciellt svårt, men också särskilt angeläget, att bilda sig en egen uppfattning oberoende av massmedia.

Då behövs det medium, som är mer resonerande och djuplodande än dagstidningen men samtidigt ofullständigt-föränderligt i jämförelse med det definitivaste mediet alltså boken. Med ett ord: tidskriften.

I


		"Bojkotta dina dagliga rutiner, det är krigstid"
			(Studentkåren i Hannover, mideast.actions)

		"Medierna har inte ifrågasatt det, som bör ifrågasättas"
			(George Lakoff, mideast.forum)

George Lakoff är språkvetare och professor vid Berkeley-universitetet i Kalifornien. Kvällen den 30 december 1990 sände Lakoff ut ett meddelande till publikens kännedom. Meddelandet består av en kort inledning om datanät och en längre uppsats om krigets språkbilder - "Metaphor and War in the Gulf".

När Helsingin Sanomat den 12 januari införde största delen av Lakoffs uppsats (men inte inledningen) under rubriken "Sota ja metafora", noterade redaktionen att artikeln "ursprungligen har publicerats i de internationella datanäten".

"Det är viktigt att rättfärdigandet av kriget underkastas en seriös granskning medan det ännu finns tid", skriver Lakoff. För att nå ut i tid före 15 januari (dagen då FN-beslutet om krig mot Irak trädde ikraft) placerade han sin text i en så kallad nyhetsgrupp om Mellanöstern på datanätverket UseNet.

Lakoff fortsätter: "Datanätverk har aldrig tidigare spelat en viktig roll i någon fråga av stor offentlig betydelse...Medierna har inte ifrågasatt det som bör ifrågasättas... Vi har en möjlighet att delta i det största experimentet med en angelägen, utbredd, omedelbar demokratisk kommunikation som någonsin har genomförts."

II

Lakoffs analys kopierades till många nyhetsgrupper, konferenser och anslagstavlor. Bland annat till PeaceNet, den amerikanska fredsrörelsens datanät.

Nyhetsgrupper, konferenser, möten och anslagstavlor är olika beteckningar på något som i stort sett betyder detsamma - datanätens egen offentlighet.

George Lakoffs filosofiska kritik av västerlandets krigiska förnuft (vår bild av krigets kostnad och nytta, våra hjältar och bovar) publicerades först i nyhetsgruppen talk.politics.mideast på UseNet. Datanätverket UseNet omspänner fem kontinenter och uppskattningsvis 265.000 personer vid universitet och företag eller privat.

När jag med en svepande generalisering talar om datanätverket i singularis, och kallar det för ett slags tidskrift, då avser jag egentligen ett annex till detta stora, ofullbordade elektroniska byggnadsverk. 1 En användare av nätverket, eller en prenumerant, för att fortsätta jämförelsen, måste välja en ingång. De ingångar som jag väljer - antingen via Stockholm eller via London - leder till ett nätverk som kallas APC. Men APC-nätverket kommunicerar genom många gångar och tunnlar med andra datanät, inte minst de akademiska forskarnät från vilka Lakoffs bidrag hämtades.

APC-nätverket är internationell förening av datanät som har byggts upp av freds- och miljöorganisationer, internationella grupper som arbetar med ulandsbistånd, mänskliga rättigheter mm. Föreningen heter "Association for Progressive Communications" (APC). APC sörjer idag för att meddelandena i flera hundra offentliga datakonferenser automatiskt sprids till ett tiotal knutpunkter i olika länder och världsdelar. APC är alltså den närmaste motsvarigheten till "utgivaren" av vårt tidskriftsnummer. (Observera att APC förutom konferensmeddelanden också förmedlar personliga brev och annan post mellan systemets användare.)

De livligaste knutpunkterna i APC-nätverket är PeaceNet och EcoNet i San Francisco, GreenNet i London, Alternex i Rio de Janeiro, Pegasus i Sydney, WEB i Toronto, Nicarao i Managua och FredsNätet i Stockholm. Våren 1991 öppnas en APC-station i Moskva: GlasNet. (Den första öst-västlig datorförbindelsen - efter "Heta linjen", som också bygger på digital informationsöverföring - upprättades mellan PeaceNet i San Francisco och Vetenskapsakademin i Moskva vid mitten av 1980-talet.) Dessutom finns fasta förbindelser till regionala eller lokala datanät i bl a Tyskland, Balticum och Södra Afrika.

En finländsk abonnent på den här internationella tidskriften kan m a o få indonesiska eller sovjetiska bidrag via Stockholm några timmar efter det att skribenterna/avsändarna har lämnat in dem i Sydney eller San Francisco.

Det mesta är skrivet på engelska. Eftersom ganska många aktiva bidragsgivare finns i Centralamerika och i Latinamerika, är spanska f n det andra språket. Inlägg på tyska eller franska förekommer ibland. FredsNätet, med dess värddator i Stockholm, hälsar sina användare välkomna på fyra språk: svenska, finska, estniska och engelska. I praktiken tenderar engelskan att ta överhanden också här. På vilket annat språk skulle förresten en svensk, en finne och en est skriva brev till varandra?

III

Ett tiotal konferenser på APC-nätverket (främst på PeaceNet) behandlar situationen i Mellanöstern och det pågående kriget. Ännu flera konferenser på innehåller relevant stoff i sammanhanget. Så till exempel reg.indonesia, en konferens om utvecklingen i öriket med 180 miljoner innevånare, varav 86 procent är muslimer.

Materialet i var och en av Mellanösternkonferenserna på PeaceNet skulle kunna fylla ett eller flera specialnummer av en tryckt tidskrift. Här följer en förteckning cch kommentarer till de viktigaste konferenserna:

mideast.forum
Allmänt diskussionsforum. Innehåller hundratals inlägg av skiftande
kvalitet. En del av bidragen publiceras förmodligen endast här; andra
har uppenbarligen skrivits med tanke på publicering i tidskrifter
eller på insändarsplats i dagstidningar.
mideast.gulf
Konferensen innehåller bakgrundsmaterial och krönikor. Här
publiceras samtidshistoriska analyser av stormaktsintressena
i regionen, dagliga lägesrapporter från Greenpeace, bevakning av
oljeutsläppen och -bränderna, ett i Skottland producerat nyhetssammmandrag
för kyrkorna mm. Bitar ur den tryckta pressen refereras eller översätts,
t ex "Der Spiegels" artikel om (den förestående) oljekatastrofen,
i engelsk översättning av amerikansk fysikstudent.

mideast.levant
Handlar främst om Israel/Palestina.

mideast.general
Material om länder och områden som inte behandlas i mideast.gulf
och mideast.levant, bland annat om Turkiet och Pakistan.
mideast.action
Dokumenterar olika rörelser mot kriget inte bara i USA och Europa
utan också i Asien, Afrika och Latinamerika. Medborgarrörelser
(främst i USA) använder sig av denna konferens för att organisera
sina aktioner och demonstrationer. Adresser, telefon- och telefaxnummer till
beslutsfattare bifogas ofta till inläggen. Det går att vidarebefordra
inläggen som sådana, eller kommentarer och brev, direkt
från nätverket till telex- och telefaxmaskiner.
Ett "klipp" ur mideast.action:
 igc:dsa     mideast.action.418    2:42 pm  Feb  4, 1991

Thursday February 21 International Day of Student and Youth Mobilization Against the War

On January 27, 1500 students and youth from over 100 campuses and high schools met in Washington DC. At the same time, 500, from over 30 campuses, met in Berkeley, CA. We have come together to unify our many protests into a single day of mobilization to stop the war. Students from France and othercountries are joining in, making this an international day of action.

mideast.media
Startades efter krigsutbrottet; bevakar massmedia och censuren.
Läst i mideast.media: "Storbritannien kunde lika gärna överlämna TVs
nyhetssändningar direkt till försvarsministeriet. Då skulle vi åtminstone
veta var vi står" (Tariq Ali). Uttalandet står som motto för en nystartad
(tryckt) veckotidning, WAR REPORT, som utges i London av en oberoende
journalistgrupp. "Vi hoppas", skriver de, "att snabbt upprätta kontakter
över hela världen för att bidra med ideer, information och artiklar som
motvikt till krigsvinklingen i massmedia. Vi kommer att publicera
innehållsförteckningen online".

IV

I APC-nätverkets diskussionsforum om Mellanöstern (mideast.forum) upptogs Lakoffs artikel på en lång innehållsförteckning, som inleddes den 1 oktober. Datumet är lika godtyckligt som dead-line i en tryckt tidskrift. Den dagen överfördes alla tidigare inlägg i mideast.forum till "arkivet". I nätverkets elektroniska arkiv förvaras s a s föregående nummer av tidskriften.

Man går in i arkivet med kommandot old. Arkivet ska under de närmaste åren systematiseras och materialet i det bli sökbart som i elektroniska databaser och databanker.

För närvarande är det lika tidskrävande att söka i nätverkeskonferensernas arkiv som i gamla tidskriftsårgångar.

I arkivet får läsaren inte skriva. Men i den aktuella versionen ("senaste numret") av datanätverket får läsaren också skriva. Det här är onekligen en viktig skillnad mellan datanätet och den tryckta tidskriften.

Det kan antingen vara nya, fristående bidrag som Lakoffs, eller frågor och invändningar, som placeras under samma rubrik.

Bland de 65 bidragen och 63 svarsmeddelanden i mideast.forum mellan årsskiftet och krigsutbrottet är den japanska ekonomen Hajime Karatsus förslag, förmedlat genom Bernard Benson ("Fredsbokens" författare) ett av de mer originella. Förslaget går ut på att alliansen mot Saddam Hussein i stället för att starta ett krig borde bevilja ett stort lån till Irak: "Help him convert his money loosing war economy into a profitable peace economy to earn his own way, and he wont't need to attack his neighbours to get money".

Efter krigsutbrottet ökar antalet artiklar till 5-10 per dag. Den 23 januari skriver en amerikan vid namn Chris Morton under rubriken "A Complex Position for Comment": "Jag måste medge att jag är förvirrad. Jag läser många av de intensivt upplevda fredsbudskapen, och jag ser rapporterna om fredsmarscherna. Samtidigt ser jag mot-marscher "till stöd för militären" och rapporter, t ex om en radiostation i Virginia som sänder vad de anser vara "stöd för militären" och "motstånd mot de anti-amerikanska fredsmarscherna". Morton noterar att övergången till krigstillståndet innebär "ett (alltid lika plågsamt) paradigmskifte som åter en gång struntar i såväl individernas som folkens frihet och rätt, inklusive det amerikanska folkets, för vi tillfrågades aldrig vad vi ville och om FN-sanktionerna borde ges en chans att hinna verka". I denna situation, "när vi har den här konflikten upp över öronen" säger sig Morton beredd att stöda "våra män och kvinnor i Persiska viken som individer...individer som kanske förlorar livet ifall vi underminerar deras beslutsamhet..." Samtidigt bör vi "i tysthet arbeta för att påverka vår regering" för att få slut på kriget. "Slutligen anser jag att USAs regering, när den valde kriget, intog en position som kommer att visa sig omöjlig att försvara när det väl är över.. inte bara moraliskt, utan för att ... regeringen härmed har visat sig ineffektiv, dåligt förberedd och alldeles hopplös i fråga om att fatta beslut i demokratisk ordning". Morton får både medhåll och mothugg av flera andra läsare/skribenter.

Kommunikationen i en konferens av den typ som är vanlig på APC- nätverket betingas av varje enskild deltagares individuella omdömesförmåga, självbehärskning och vilja att följa vissa underförstådda spelregler. Konferensen har ingen "ordförande". Eller kanske hellre, eftersom munturerna är skriftliga: "redaktören" saknas. Alla artiklar publiceras alltså som de går och står. Kommentarer, insändare, frågor osv publiceras också, om man inte väljer att diskutera i en privat brevväxling.

En viktig omständighet är att konferensinläggen inte brukar vara belagda med copyright. Till åtskillnad från massmedias produkter men i likhet med artiklarna i många ideella tidskrifter undandrar sig datanätverkets innehåll marknadens logik. Ett meddelande på datanätverket är det bokstavligen. Det är något som man har beslutat att dela med de andra.

V

"När kommer vi att börja kalla det för
tredje världskriget? Jag vet inte. Det finns så mycket vi inte vet.
Jag vet bara att var och en förefaller sorgsen och rädd, att
förlusten och sorgen hade börjat före stridshandlingarna."
(insändare i New York Times, citerad i mideast.forum)
--- När jag efter en paus bifogar några ytterligare ord till den här artikeln är kriget lyckligtvis över för denna gång. Jag upplever emellertid fortfarande kriget vid Persiska viken som ett "tredje världskrig". Därför låter jag det ovanstående citatet stå kvar.

George Lakoff efterlyste en "omedelbar demokratisk kommunikation" om detta krig. Diskussionen och det livliga informationsutbytet på APC-nätverket och i andra elektroniska fora 2 har otvivelaktigt infriat något av Lakoffs förhoppning. Man kan åtminstone tala om en demokratisering och en internationalisering av diskussionen genom datanätverket, även om kriget ju därigenom varken blev förhindrat eller uppskjutet.


1 John S Quarterman ger i sitt monumentala verk "The Matrix. Computer Networks and Computer Conferencing Worldwide" (Digital Press 1990) den kanske fullständigaste beskrivningen av datanätverket till dags dato. Grahame Lanes bok "Progressive communications" (CIIR Press, London 1991) är däremot lämpligare som en första introduktion till ämnet, vilket också "Nätbyggaren. Undersökning av den moderna posten" (Folkets bildningsförbund 1989) av undertecknad avser att vara. Samtidigt som jag nämner dessa böcker vill jag framhålla, att själva datanätverket är, om inte en bok, så i alla fall en "skrift". Det lönar sig säkert bäst att läsa (och skriva) i den skriften ifall man vill sätta sig in i nätverksfrågorna.

2 Ett exempel: Lakoffs artikel dök också upp på anslagstavlan TUTU (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Sällskapet för framtidsstudier) i finska televerkets Telebox, kort innan utgivningen i Helsingin Sanomat, och diskuterades där i ett flertal inlägg, inklusive ett på engelska av Martin Kuseler. Enligt Kuseler kan krigets orsaker härledes ur de kämpande parternas - särskilt USAs och Iraks - snäva gruppintressen. "Problemet med detta krig är inte att det saknar rättfärdigande", invänder han emot Lakoff, "utan att det visar att mänskligheten inte ens på tröskeln till sin egen undergång går in för att undvika krig ... Grupper av människor, stater, är fortfarande färdiga att använda militär styrka för att säkra sina intressen. Det här inger föga hopp om framtiden och människans förmåga att angripa de globala problemen."

Kuselers inlägg återfinns i sin tur numera i konferensen mideast.forum på PeaceNet och har förmodligen den vägen också nått fram till Lakoffs elektroniska postadress vid Berkeley.


book@kaapeli.fi