Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

Är David Ray Griffin en konspirationsteoretiker?

Förteckning av Griffins böcker om 9/11
Om konspiracism

David Ray Griffins betydelse som en kritiker av den amerikanska regeringens egen konspirationsteori är obestridlig. Men är han själv en konspirationsteoretiker? Snarare än åt teoribygge har Griffin i sina böcker om 9/11 ägnat sig åt refutationer — kritik och tillbakavisanden av teorier som inte håller måttet.

Refutation handlar om besvisföring. I sitt skriftställarskap om 9/11 har Griffin först och främst velat leda i bevis att de officiella berättelserna om 9/11, vilka tillsammans utgör teorin om Usama bin Ladins och al-Qaidas sammansvärjning och skuld, är falsk och således att den bör förkastas.

Den som önskar refutera (tillbakavisa och förkasta) ett påstående eller en teori, måste själv stöda sig på och framföra vad han håller för sanning. Men en kritiker kan också nöja sig med att peka på motsägelser i de påståenden och den teori som har framförts och överlämna uppgiften att revidera eller refutera till dem han kritiserar. Detta är precis vad Griffin gör i sitt "öppna brev" till den amerikanska Kongressen och till media, dvs boken Motsägelser om 11 september 113  I inledningen understryker brevets avsändare, att det inte innehåller någon teori om "vad som verkligen hände" utan endast "diverse fakta". Kongressen och media förutsätts själva fortsätta söka efter sanningen.

Apropå refutationer förtjänar inte minst Griffins egen grundliga (själv)kritiska genomgång och revidering av The New Pearl Harbor att nämnas.  114  I The New Pearl Harbor Revisited blottar Griffin flera misstag och luckor och refuterar en del av sina egna tidigare påståenden i sin egen tidigare framställning.

Mitt svar på frågan Är Griffin en konspirationsteoretiker? blir ändå ett försiktigt ja. För det första kan det inte vara helt fel att beteckna en person, som ägnat så stor möda som han åt att undersöka och skriva om en viss sammansvärjning, för en konspirationsteoretiker, särskilt om personen är filosof och vetenskapsman. För det andra — och detta är kanske viktigare — har Griffin i samband med sitt skriftställarskap om 9/11 flera gånger haft anledning att återkomma till och utreda begreppen konspiration och konspirationsteori. Hans senaste bok   115  är ett exempel på det. Boken behandlar och kritiserar särskilt juridikprofessorn Cass Sunsteins åsikter om konspirationsteori och Sunsteins förslag att regeringen borde ge anonyma agenter i uppdrag att infiltrera och splittra grupper som hyser "regeringsfientliga konspirationsteorier".   116  Cass Sunsteins förslag kan eventuellt väntas få pratiska följder eftersom president Obama har utnämnt honom till chef för den amerikanska regeringens Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA).

Förteckning av Griffins böcker om 9/11

David Ray Griffin har gett ut följande böcker om 9/11:

The New Pearl Harbor. Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11. Foreword by Richard Falk. Updated edition with a new afterword. Olive Branch Press 2004
The 911 Commission Report. Omissions and Distortions. Olive Branch Press 2005
[som redaktör tillsammans med Peter Dale Scott] 911 and American Empire. Intellectuals Speak Out Vol 1. Olive Branch Press 2007
Christian Faith and the Truth Behind 911, Westminster John Knox Press 2007
Debunking 911 Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official Conspiracy Theory. Olive Branch Press 2007
Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press. Alhambra 2008
The New Pearl Harbor Revisited. 911. The Cover-Up, and the Exposé. Olive Branch Press 2008
Usama bin Ladin — död eller levande? Alhambra 2009
WTC och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann Alhambra 2010
Cognitive Infiltration. An Obama Appointee's Plan to Undermine the 911 Conspiracy Theory. Olive Branch Press 2011

Förteckningen utger sig inte för att vara fullständig. Förutom böcker har Griffin också skrivit många artiklar och appeller om 9/11.  117 

Om konspiracism

Den aboensiska vetenskapsfilosofen Hans Rosing påtalade i ett av sina inlägg i Hufvudstadsbladets debattspalt vad han kallade "misstaget att urvattna begreppet konspiration så att det täcker för mycket".

Rosing skrev också:

Det är alltid ens ovänner som konspirerar, aldrig man själv eller ens vänner 118 

Av min egen muntur torde framgå, att jag intar en något annorlunda hållning till begreppen konspiration och konspirationsteori än Rosing. Jag kan nämligen mycket väl tänka mig själv i rollen som konspiratör och vill i så fall också gärna se mina vänner som deltagare i sammansvärjningen.   119 

Rosings kritiska argument innehåller emellertid en kärna av sanning. Ifall man låter begreppet konspiration täcka alltför mycket blir resultatet någonting som har kallats "konspiracism"   120  , dvs en ideologi ellr världsåskådning. För egen del håller jag med om att det är klokt att åtminstone begränsa betydelsen av begreppen konspiration och konspirationsteori till politikens värld och att också där låta dem täcka endast ett, i och för sig viktigt, delområde. Dessvärre är politiken med dess otaliga konspirationer ett av människovärldens avgörande existensvillkor.

David Ray Griffin faller enligt min uppfattning inte inom kategorin "konspiracister". Jag vet inte riktigt vilken ism han ska anses representera. Eventuellt skulle han själv gå med på att kalla sig kristen whiteheadiansk postmodernist. Jfr hans bok Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy.   121  Men den boken behandlar som sagt inte konspirationer eller 9/11.
 113. Se Griffin, D R: Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press. Alhambra 2008.

 114. Se Griffin, D R: The New Pearl Harbor Revisited. 9/11. The Cover-Up, and the Exposé. Olive Branch Press 2008. Denna bok är alltså en uppföljning och uppdatering av hans första bok om 9/11, The New Pearl Harbor, a.a. från 2004.

 115. Griffin; D R: Cognitive Infiltration. An Obama Appointee's Plan to Undermne the 9/11 Conspiracy Theory. Olive Branch Press 2011

 116. Se Sunstein, Cass och Vermeule, Adrian: "Conspiracy Theories: Causes and Cures" i Journal of Political Philosophy 17:s (juni 2009).

 117. Ett av hans öppna brev riktar sig till Terry Allen, Noam Chomsky, Alexander Cockburn, David Corn, Chris Hayes, George Monbiot, Matthew Rothschild och Matt Taibbi, se "Left-Leaning Despisers of the 9/11 Truth Movement: Do You Really Believe in Miracles?"; ‹http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20039› (10.7.2011). Griffin har såvitt jag vet inte en egen hemsida på internet. Det finns en webbsajt ‹http://davidraygriffin.com›, som har skapats av någon beundrare eller bekant. Där kan man hitta flera länkar till Griffins publikationer och Youtube-videor från hans föreläsningar om 9/11.

 118. Rosing, Hans: "Vem är konspiratör?", Hufvudstadsbladet 28.9.2006

 119. Se nedan kapitlet "Den öppna konspirationen".

 120. Härom handlar Rasmus Fleischers läsvärda essä "Varning för konspirationen" i tidskriften Arena hösten 2005; ‹http://www.tidskriftenarena.se/2005/10/13/varning_for_konspirationen/› (10.7.2011)

 121. A.a. Se ovan not 52.


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi