Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

Konspirationsteorins akilleshäl

Griffins bok om WTC 7
Tidsdiagnos
Skuggan under allting

Uttrycket syftar på Akilles som enligt grekisk mytologi doppades i floden Styx av sin mor gudinnan Thetis, för att bli osårbar. Tyvärr var modern rädd för att blöta ned sig, och såg sig tvungen att hålla pojken i hälsenan, som då inte doppades i vattnet, och det blev den enda punkten där osårbarheten inte tog. — Wikipedia

It is a shadow underneath everything. — Robert Jay Lifton

Griffins bok om WTC 7

Före 11 september 2001 var WTC 7, eller The Solomon Building, som byggnaden också brukade kallas, en 186 meter hög, 101 m lång och 42 m bred kontorsskyskrapa med 47 våningar. Man kan bilda sig en uppfattning om denna byggnads storlek genom att jämföra den med t ex Näsinneula, utsiktstornet i Tammerfors , som enligt Wikipedia med sina 168 meter är stadens och Finlands högsta fristående byggnadskonstruktion samt Nordens nästhögsta utsiktstorn efter Kaknästornet i Stockholm.

Tio år efter 11 september 2001 står en ny, ännu lite högre byggnad på samma plats som det ursprungliga höghuset. Den nya byggnaden, som öppnades i maj 2006, har 52 våningar och dess höjd är 226 m.

WTC 7 rasade på eftermiddagen kl 17.21 lokal tid den 11 september 2001, ca sju timmar efter att tvillingtornen WTC 1 och WTC 2 hade rasat på förmiddagen samma dag. Den tredje skyskrapans ras passerade naturligtvis inte obemärkt. Men man kan lugnt säga, att händelsen hamnade i skymundan av de långt mer spektakulära händelserna, inklusive flygplanskrascherna och de tusentals dödsfallen  96  , i de ännu mycket högre tvillingtornen.

Som redan konstaterades i den här bokens första kapitel (skrivet för sex och ett halvt år sedan) föredrog den officiella 9/11-kommissionen, tillsatt av USAs president och kongress, att överhuvudtaget inte nämna raset i WTC 7. Massmedia av det slag som vi hann vänja oss vid före internetåldern — TV, radio, stora underhållningsinriktade och reklamfinansierade dagstidningar — struntade också nästan undantagslöst i WTC 7.

WTC 7s kollaps klassades som ett "mysterium", i den mån händelsen alls fick fäste i allmänhetens medvetande, skriver David Ray Griffin i en bok, som han i sin helhet har ägnat åt denna byggnad och utredningarna kring dess öde.  97 

Det tog hela sju år (2001-2008) innan amerikanska statens centrum för teknikforskning och utveckling av standarder (NIST) lade fram sin slutrapport om WTC 7s kollaps.  98 

Griffins bok om WTC 7 är en sannskyldig vederläggning av NISTs slutrapport.

Förutom att WTC 7 inte hade träffats av något flygplan och inte härjades av större bränder åstadkomna av flygbränsle, påminner dess kollaps när man studerar den på video om den typ av kontrollerad rivning som kallas implosion. En sådan innebär att raset börjar nertill så att byggnaden faller in i sig själv och blir till en ganska liten hög av bråte

konstaterar Griffin.  99  Boken är upplagd så att Griffin i de första sex kapitlen går igenom "NISTs ovetenskapliga förkastande av den mest sannolika teorin". Den mest sannolika teorin är alltså enligt Griffin att WTC 7 är ett fall av kontrollerad rivning med hjälp av professionell och sofistikerad sprängämnesteknik. I bokens andra del ägnar sig författaren åt kritik av vad han kallar "NISTS:s ovetenskapliga argument för sin egen teori". NISTs egen teori är i korthet att ett höghus för första gången någonsin helt störtade samman, primärt till följd av brand.   100 

Griffin har tagit med i sin bok ett kapitel med rubriken "Några grundregler för vetenskaplig metodik". Ett referat av detta kapitel är kanske bästa sättet att ge en uppfattning om tonen och innehållet i boken.

Enligt Griffin har NIST, för det första, gjort sig skyldigt till vetenskapligt bedrägeri i ordets strikta mening. Detta genom att bryta mot några grundläggande principer:

 • Bevis får inte fabriceras. — Man förlitade sig på datorsimuleringar och manipulerade modellernas indata tills man fick det önskade resultatet.
 • Bevis får inte förfalskas. — Hit hör påstående om brändernas lokalisering och varaktighet, deras högsta temperaturer samt de högsta temperaturer som stålet i byggnadens stålskelett uppnådde.
 • Relevanta bevis får inte förbigås. — NIST ignorerar tekniska bevis för att sprängmedel har använts och bortser från vittnesmål om explosioner i byggnaden.
 • För det andra räknar Griffin upp några vetenskapliga metodregler som NIST har kränkt genom vetenskapligt bedrägeri i vidare mening:

 • Utomvetenskapliga hänsyn får inte bestämma slutsatserna. — NISTs rapport ger anledningar att tror att slutsatserna bestämdes av order uppifrån som var baserade på politiska hänsyn.
 • En utredning bör utgå från den mest sannolika hypotesen. — Enligt Griffin var sprängämnesteorin långt mer sannolik än teorin om bränderna såsom primär orsak till raset.
 • När två eller fler hypoteser verkar lika rimliga bör man välja den enklaste. — Denna princip, som ofta kallas ofta Ockhams rakkniv, talar för att WTC 7 förstördes i en kontrollerad rivning.
 • Skenargument måste undvikas. — Mot dem som menar att WTC 7 revs med sprängämnen har NIST konstruerat ett eget sprängningsscenario, som bygger på en osannolik hypotes om hur sprängämnen i så fall skulle ha använts. NIST har argumenterat mot en tes, som inte har framförts av NISTs kritiker, nämligen att vanlig termit eller termat skulle ha använts, men undvikit att säga någonting om huruvuda vanlig termit i kombination med nanotermit hade kunnat rasera byggnaderna.  101 
 • Påståenden som vid en första anblick förefaller orimliga bör inte framläggas utan goda skäl. — Även om NISTs teori att WTC 7 rasade p g a bränder kräver orimliga antaganden, ger NIST inte någon god i betydelsen vetenskaplig anledning till varför man antog denna teori i stället för teorin om kontrollerad rivning med sprängämnen, som har förklarar alla de fall (såväl före som efter 11 sptember 2001) då ett höghus med stålstomme har kollapsat.
 • Unika orsaker bör inte utan goda skäl förklara alldagliga fenomen. — Videoupptagningarna av WTC 7s ras påminner starkt om kontrollerad rivning av olika hus med sprängmedel, varav tiotals exempel har visat på TV. NIST hävdar att WTC 7 rasade av helt andra orsaker.
 • Vetenskapsmän bör inte föra fram påståenden som förutsätter att naturlagar har satts ur spel. — I sitt rapportutkast om WTC 7 förnekade NIST att byggnaden hade befunnit sig i fritt fall. Men sedan bevis för motsatsen hade presenterats offentligt, erkände NIST i sin slutrapport att byggnaden föll fritt i över 2 sekunder.  102  Detta fria fall vore ett mirakel — såvida man inte antar att sprängämnen hade använts för att slå ut stålpelarna.
 • Vetenskapligt arbete bör granskas av andra vetenskapsmän innan det publiceras. — NISTs rapport om WTC 7 underkastades ingen fackgranskning och NIST struntade för det mesta i kritiken och visade inte ens formell respekt för forskares gängse granskningsprocess.
 • Griffins fyrahundrasidiga monografi är kanske inte den som man i första hand väljer att sträckläsa ifall man är ute efter lite action och underhållning. Jag vill i alla fall påstå att boken är klar, redig och fullt begriplig för en tämligen vid läsekrets i våra nordiska länder, särskilt efter det att förlaget Alhambra har låtit översätta den till en lättflytande svenska.

  David Ray Griffins position i dagens offentlighet kan i vissa avseenden jämföras med Galileo Galileis ställning i förhållande till sin tids makter. Galileos påstående att jorden rör sig kring solen stod i bjärt kontrast till hur man förutsattes tänka och tycka. Och liksom det på Galileos tid naturligtvis fanns många forskare och filosofer som mer eller mindre öppet stödde honom, stöder idag tusentals arkitekter, ingenjörer och andra sakkunniga sprängämneshypotsen beträffande WTC 7s mystiska kollaps.

  Som vetenskaplig bedrift är Griffins forskning kring 9/11 och WTC 7 i och för sig beundransvärd. Dock inte i klass med Galileos. Men om man i likhet med de gamla grekerna också ser det som en uppgift för vetenskapen att "taga vara på sin själ" och således bidra till ett gott liv, så står sig Griffin kanske riktigt bra i jämförelsen.

  Det är naturligtvis nedslående att bli varse ett såpass allvarligt vetenskapligt bedrägeri som det är fråga om i det här fallet. Men i längden blir det bäst för själen att få det utrett.

  Hur förklara, att Griffins bok om WTC 7 tillsvidare inte har fått någon presentation eller recension i massmedia i Sverige eller Finland? Det är frestande att ännu en gång citera Ciceros berämda inledning till talet mot Catilina år 63 före vår tideräknings början och några år före den romerska republikens fall.: Quo usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Hur länge skall du, Catilina, ännu missbruka vårt tålamod? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Hur länge skall detta ditt vanvett ännu få driva sitt spel med oss?

  Att en bok som denna förtigs och förträngs ur offentligheten leder till ett slags social sinnessjukdom, en samhällets bipolaritet. Hur länge kan våra journalister framhärda i sin tystnad om det gapande hålet i den officiella 9/11-historien innan de själva blir tokiga? Defintionen av den officiella historien lyder: ovetenskaplig och osann — kunde inte detta också vara en definition av galenskap?

  Det är först och främst journalisterna jag skulle vilja rekommendera denna bok. Alla de som journalisterna har underlåtit att upplysa om de förkrossande resultaten av Griffins forskning kommer knappast att orka plöja igenom hans faktaspäckade och ganska torra redogörelser.

  Jag är övertygad om att den här boken skulle kunna väcka många journalister och vetenskapsmän till insikt om att de har låtit sig duperas i ett helt decennium. Men kommer de att hitta den, och kommer de att läsa den? Är de modiga nog att söka sanningen bakom 9/11 och att motsäga vad de själva tidigare hållit fast vid och inpräntat i sina läsare, lyssnare och tittare?

  En version av ovanstående bokanmälan har i finsk översättning ingått i Kulttuurivihkot 2/2011.

  Tidsdiagnos

  "Tortyren kommer att fortsätta, tumören bli elakare och demokratin förgiftas så länge landets politiska ledning vägrar juridisk prövning eller åtminstone öppen utredning", skrev Per Wirtén i "Dagens Arena" kort efter WikiLeaks' utgivning av "Krigsdagböckerna" från Irak.  103 

  Wirténs nog så träffande liknelse om tumören, som har förlamat amerikanarnas sinne för rättvisa och moral, påminner mig om WTC 7 och dess mystiska kollaps — en annan sjuk punkt i dagens offentlighet.

  Men den tumör, som enligt Wirtén förklarar varför den amerikanska publiken och presidenten inte reagerar som de borde på Krigsdagböckernas tortyravslöjanden, är en dottersvulst, en metastas. Och sjukdomen begränsar sig inte till Amerika. Hela människosläktet verkar ha drabbats av cancer coniurationis — en typ av andlig kräfta. I ett annat sammanhang efterlyste Per Wirtén modiga EU-politiker som vågar utarbeta och implementera en självständig europeisk samhällspolitik. Det är väl inte helt omöjligt att sådana finns, även om de tydligen inte tillhör de mest inflytelserika eller omtalade. De skulle i så fall eventuellt kunna fungera som cancerläkare.

  Sjukdomen började inte 11 september 2001. Dess ursprung kan dateras några decennier tidigare. Närmare bestämt bröt Konspirationskräftan ut redan 6-9 augusti 1945. Men den negligerades till en början av flertalet tidsdiagnostiker. Några existentialister och andra avvikare försökte visserligen påtala problemet, men deras dystra förutsägelser drunknade i de glada hammarslagen från återuppbyggnadsarbetet efter kriget. President Eisenhower varnade som en av de första den breda allmänheten för vad som var på kommande i sitt avskedstal som USAs president år 1961. För att beskriva sjukdomens förlopp myntade Eisenhower ett nytt uttryck — det militär-industriella komplexet.  104 

  Nu skulle det behövas en stor och riskabel operation av den värsta cancerhärden i form av en internationell 9/11-rättegång. Men om den internationella rättegången också denna gång måste föregås av ett världskrig, såsom var fallet med Nürnbergprocessen, avlider patienten med största sannolikhet innan operationen hinner utföras. Viktigt vore att medier och ledarskribenter i Europa erkände sjukdomsläget och började tala om det. Så kunde vi européer också bäst hjälpa våra vänner amerikanarna och deras president Obama att ta itu med nedmonteringen av sitt militär-industriella-akademiska komplex, samtidigt som vi skulle börja göra oss av med vårt eget transatlantiska komplex. Enligt välunderrättade källor är det nämligen där cancerhärden sitter.

  Skuggan under allting

  Enligt Griffin har de amerikanska myndigheternas — varav NIST i detta fall är den viktigaste — försök att skingra mystiken kring WTC 7s kollaps inte stärkt den officiella konspirationsteorin utan tvärtom gett vind i seglen åt "rörelsen för sanning om 9/11". Rörelsen har, skriver Griffin, stärkts i sin övertygelse om att WTC 7s sammanbrott verkligen var den officiella förklaringens akilleshäl — den del av den officiella berättelsen som var mest sårbar och kunde användas för att punktera ballongen  105 

  Det håller jag gärna med om. Samtidigt frågar jag mig om inte WTC 7 också kommer att kunna användas för att ta ner Konspirationsteorin i den mera allmänna bemärkelse, som jag emellanåt har nuddat vid på dessa sidor. Med Konspirationsteorin (jag använder här den bestämda formen medvetet) avser jag någonting som de politiska stormakterna påtvingar oss människor. Den är inbegreppet av imperiernas grundläggande lögner och självbedrägerier.

  En amerikansk författare vid namn David Swanson gav hösten 2010 ut en läsvärd skrift med den talande titeln War Is A Lie 106  Kriget är en lögn. Mycket av vad jag skulle vilja lägga in i begreppet Konspirationsteorin sammanfattas i denna enkla sats.

  Militärstrategen von Clausewitz ansåg kriget vara politikens fortsättning. Ja, så förhöll det sig fram till slutet av andra världskriget. Men läget förändrades i och med atombombningen av Hiroshima och Nagasaki. Från och med år 1945 har stormaktspolitiken kommit att domineras av en imaginär och lögnaktig konspirationsteori, ett slags superideologi, som motsvarar atomstatens supermakt. Många författare har under årens lopp utrett denna nya superideologis fenomenologi och psykologi. Ett av dess viktigaste kännetecken är andlig terror. Den ångest, som supermakternas andliga terrorism skapar hos oss beror vårt djupt liggande medvetande — vårt undermedvetna — om att vi nu kan göra det som vi tidigare trodde att endast Gud var i stånd till, nämligen förgöra hela vår värld. Den ångestskapande insikten går inte att förtränga eller förjaga enbart med filosofiska och teologiska resonemang; än mindre förmår Konspirationsteorin som sådan tysta ner den. Vi vet (är medvetna om) att supermakterna ständigt ljuger, dvs ständigt påstår att vi måste kriga och alltid vara beredda att "försvara oss" med massförintelsevapen trots att världen därmed ständigt hotas av undergång. Vi är också olyckligt medvetna om att det sist och slutligen är vi själva som har åstadkommit denna nya situation. Genom att komma till insikt om vad vi egentligen redan vet men inte vågar dra slutsatserna av skulle vi kunna bli kapabla att upplösa den gängse storpolitiska Konspirationsteorins mystik och skingra de ideologiska dimridåer varmed den insveper sig.

  Kunde detta möjligen innebära att Konspirationsteorin, i den speciella form, som uppstod kring år 1945, äntligen börjar upplösas?

  Den finlandssvenska litteraturforskaren och kulturjournalisten Trygve Söderling påpekade, när jag föreslog läsning eller publicering av någon artikel eller bok om 9/11, att "Sanningsrörelsen låter religiöst till hundra procent". Precis vad han menade vet jag ju inte, men jag tolkade det helt enkelt som en intellektuell varningssignal om att inte förfalla till religiös mysticism, alternativt till en naiv tro på att man har funnit (eller att det kan finnas) en genväg till Sanningen med stort S. Att det finns någon sådan genväg tror åtminstone inte jag. Inte heller betraktar jag mig som, eller önskar jag bli betraktad som en religiös mystiker. Men mycket hellre det, än att kompromissa med de betydligt mindre men mycket mer konkreta sanningar som jag trots allt tror att är möjliga att uppnå!

  Det är förstås möjligt att jag tar fel, men detta, att WTC 7 revs kontrollerat med någon avancerad sprängämnesteknik tycks mig efter Griffins och övriga 9/11-forskares bevisning vara ett jämförelsevis konkret och med sanningen överensstämmande faktum. Huruvida denna specifika sanning är eller visar sig bli Konspirationsteorins akilleshäl i den mer allmänna mening som jag här försökt skissera är naturligtvis för tidigt att säga. För dem som tänker sig en annorlunda värld och en bättre framtid gäller det i alla fall att försöka träffa denna potentiella akilleshäl med en dödande pil.

  I USA pågår redan andra rundan av kampanjen Building What?. Kampanjen går ut på att samla in pengar till TV-annonser som ska påminna publiken om den tredje skyskrapans ras — eller helt enkelt informera medborgarna om WTC 7s mystiska kollaps, ifall de inte tidigare har noterat saken.  107 

  En annan, betydligt mer komplicerad om än allmänt omfattad sanning är att människornas relationer och samhällen förändras. Efter att ha konstaterat dessa två sanningar, den ena fortfarande högst kontroversiell, den andra till ytterlighet trivial för en modern människa i ett industrialiserat och globaliserat samhälle i internets tidsålder, skulle jag vilja pröva mig fram en liten bit på mer osäker mark.

  Försök tänka dig att en annorlunda värld inte är möjlig.

  Tänk dig, som man ju har lärt oss att göra, att vi har fiender som ständigt konspirerar mot oss och som hotar oss med massförintelse. Således måste vi rusta upp och hota dem med massförintelse. Vi måste ständigt bekriga dem för att undvika att de ska lyckas attackera och skada oss, vilket de ständigt önskar göra och kanske också är kapabla att göra. Sådant är nuläget: ett par decennier efter slutet på det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen — en tidigare period av andlig terror — är vi invecklade i ett till synes evigt krig mot terrorism.

  Men tänk inte på Evigheten. Försök bara ta en tanketur 10 eller 100 år framåt tiden. Har vi någon chans? Eller kommer vi att utplåna människornas värld med hjälp av den nanoteknik, robotik och genteknik som vårt militär-industriella-akademiska komplex för närvarande tar fram åt NATO?  108  Eller kommer de andra att göra det med sin militära nanoteknik, robotik och genteknik?

  Shanghaiorganisationen (Shanghai Cooperation Organization, SCO) markerade 15.6. 2011 sitt 10-årsjubileum med ett toppmöte i Astana, Kazakstan. Organisationen består av Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan och Uzbekistan och har som främsta kvalitet att USA inte ingår. Därmed riktas förväntansfulla blickar mot den från alla som önskar se en motvikt till USAs okontrollerade världsherravälde. I framtiden kan Indien och Pakistan komma att ansluta sig och kanske också Iran och Afghanistan, länder som ett flertal gånger har deltagit med observatörer.  109 

  För att inte tala om alla frilansande terrorister.

  Ifall vi inte utplånar hela vår värld eller livsmiljö med en gång kommer NATO-fantasterna antagligen att ha ihjäl åtminstone den globala Söderns människor. En sådan utgång, som ju skulle ligga helt i linje med Västerlandets bravader hittills, vore kanske ännu värre.

  Den typ av globalisering som för närvarande pågår i världen innebär att bygga upp hela världsekonomin kring Konspirationsteorin. Följderna är naturligtvis katastrofala. Om inte krigsförberedelserna och själva krigandet gör susen så kommer vi att ödelägga människornas och djurens habitat med vår oekologiska krigsekonomi. Att skylla på ett enskilt land, en ländergrupp som t ex BRIC-länderna eller ett enskilt imperium typ USA, Kina eller Ryssland innebär bara att falla tillbaka på Konspirationsteorin!

  Konspirationsteorins hegemoni innebär ett oerhört slöseri med råvaror och att bränna upp ofantliga mängder med olja i krig och förberedelser för krig. USAs armé är den största enskilda konsumenten av olja i världen.  110  Världens militär-industriella-akademiska komplex   111  är elefanten i vardagsrummet som man lyckas undvika att få syn på. Om klimatuppvärmning är problemet så borde vi inledningsvis ta vara på de fossila bränsen som vi offrar åt Konspirationsteorin i vårt krigandes praktik. Det borde vi säkert annars också. Eventuella framtida generationer kan ju också behöva lite olja.

  Meningen med dessa reflexioner är bara att försöka göra tanken om att WTC 7 utgör Konspirationsteorins akilleshäl begripligare genom att sätta in den i dess sammanhang.  112 

  Jag nuddade förresten redan vid denna tanke ovan i kapitlet "Everybody Knows" när jag skrev att 6-9 augusti 1945 och 11 september 2011 hör till det moderna politiska systemets viktigaste historiska vändpunkter: kanske slutet på början respektive början till slutet för den samtidshistoriska epok, som brukade kallas för atomåldern. Atomåldern är s a s ett korollarium till Konspirationsteorin. Ifall Konspirationsteorin krackelerar så uppstår det säkert sprickor även i atomåldern trots att katastrofen redan har inträffat i den meningen att massförintelsevapnen har blivit uppfunna och det radioaktiva avfallet från kärnreaktorerna är med oss för eviga tider. Men Atomåldern liksom Konspirationsteorin, är trots allt en spökvärld, som vi bär med oss. Såvida vi inte börjar tänka i den andra huvudriktningen: EN ANNORLUNDA VÄRLD ÄR MÖJLIG.
   96. WTC 7 hade utrymts innan byggnaden plötsligt rasade.

   97. David Ray Griffin: WTC och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann Alhambra 2010.

   98. NIST NCSTAR 1A. Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster. Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7 U.S. Department of Commerce. November 2008. XL + 88 sidor; ‹http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/PDF/NCSTAR%201A.pdf› (8.6.2011)

   99. a.a. s 14.

   100. This was the first known instance of the total collapse of a tall building primarily due to fires. Se NIST NCSTAR 1A, a.a. xxxv

   101. Griffin påpekar, att NIST inte kan ha varit ovetande om existensen av högexplosiva nanotermiter och hänvisar i detta sammanhang till Kevin Ryans artikel "The Top Ten Connections Between NIST and Nano-Thermites"; ‹http://www.journalof911studies.com/volume/2008/Ryan_NIST_and_Nano-1.pdf› (3.7.2011)

   102. NIST NCSTAR 1A a.a., s 48.

   103. ,, P.: "En amerikansk tumör", "Dagens arena" 26.10.2010; ‹http://dagensarena.se/ledare/en-amerikansk-tumor/› (8.6.2011). Webbplatsen "Dagens arena", med sina vänstersocialdemokratiskt färgade ledande artiklar är (eller var åtminstone år 2010) ett intressant mellanting mellan tryckta tidningar och bloggar.

   104. Sociologen C Wright Mills hade redan några år tidigare pekat på "fusionen mellan den korporationsdominerade ekonomin och den militära byråkratin", som blev verklighet i och med andra världskriget. I samband med president Eisenhowers tal avskedtal 1961 började man också tala om en "gyllene triangel" och "det militär-industriella-akademiska komplexet". Jfr Turse, Nick: The Complex. How the Military Invades Our Everyday Lives. Faber and Faber. London 2008, ss 14-15.

   105. Griffin: WTC 7..., a.a. s 17.

   106. Uppgifter om denna bok ges via ‹http://davidswanson.org/warisalie

   107. Enligt en enkät i juni 2011 där 643 newyorkbor intervjuades är 1 av 3 fortfarande okunniga om att också WTC 7 kollapsade 11 september 2011. Enligt samma opinionsundersökning är 60 procent redo att vända på bladet, medan 48 procent ställer sig positivt till att åklagarmyndigheten på Manhattan eller staden New York företar en ny utredning om WTC 7s kollaps.

   108. Den kanadensiska filosofen John Leslie ägnar sin bok The End of the World. The Science and Ethics of Human Extinction (Routledge. London 1996) åt denna och närbesläktade frågeställningar. Innehållet i Leena Krohns roman Pereat mundus (1998) kretsar kring samma frågeställningar.

   109. Stycket bygger på artikeln "Shanghaiorganisationen 10 år", Ryska Posten 20.6.2011;http://ryska-posten.se/

   110. "By every measure, the Pentagon is the largest institutional user of petroleum products and energy in general. Yet the Pentagon has a blanket exemption in all international climate agreements." — Sara Flounders från International Acion Center i en artikel om klimatkonferensen i Köpenhamn; ‹http://www.iacenter.org/o/world/climatesummit_pentagon121809/› (4.7.2011)

   111. USAs är det överlägset största, men det finns också ett ryskt, västeuropeiskt, kinesiskt, indiskt, pakistanskt, israeliskt, svenskt osv militär-industriellt-akademiskt komplex. Dessutom samarbetar de olika imperiernas och ländernas komplex mer eller mindre direkt med varandra. Jfr Chris Gourlay, Jonathan Calvert, Joe Lauria, “For sale: West's deadly nuclear secrets”, The Sunday Times 6.1.2008.

   112. Den som önskar ta del av en grundligare analys av den globala militära och politiska ekonomin bör försöka få tag i ett exemplar av professor Heikki Patomäkis inträngande studie The Political Economy of Global Security. War, Future Crises and Changes in Global Governance. Routledge 2007. För min anmälan av detta verk, se "Statsvetaren som framtidsmålare"; ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/182› (21.6.2011)


  [ document manifest ]
  << previous TOC next >>
  < ^ >

  här txt om bokförlaget
  Sammansvärjning
  Copyright Mikael Böök © 2004
  Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
  See http://www.kaapeli.fi/book/
  book@kaapeli.fi