Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

Nyheten om Usama bin Ladins död

Nyheten om Usama bin Ladins död nådde oss genom president Obamas TV-tal 1 maj 2011. Nedan några anteckningar som jag gjorde under de närmast följande dagarna. Jag har i någon mån bearbetat språket och tankegångarna.

2 maj 2011 Som en första kommentar till nyheten om Usama bin Ladins död skulle jag vilja återge tre citat ur februarinumret år 2010 av tidskriften American Behavioral Scientist (Vol 53, nr 6).  87  Det ifrågavarande numret redigerades av Matthew T. Witt från La Verne University i Kalifornien och och Alexander Kouzmin från Southern Cross University och University of South Australia.

Det första citatet härrör från en av G.W. Bush's "äldre rådgivare" som antas vara presidentens stabschef Karl Rove:

[Mänskor som ni journalister/intellektuella] tror att lösningar uppstår genom era omdömesgilla studier av den synliga verkligheten. Men så fungerar världen inte riktigt längre. Vi är ett imperium nu och när vi handlar skapar vi vår egen verklighet. När ni studerar den verkligheten - omdömesgillt, som ni brukar göra - så handlar vi igen och skapar nya verkligheter, som ni sedan också kan studera, och det är på det sättet som saker och ting blir uppklarade. Vi är historiens aktörer... och ni, alla ni, får lov att nöja er med att studera vad vi gör.  88 

Följande citat är ur Mein Kampf:

Det skulle aldrig falla [massorna] in att fabricera en sådan osanning och de skulle inte heller tro några andra om att vara fräcka nog att till den grad förvanska sanningen. Också om de blev upplysta om hur saken förhåller sig skulle de länge fortsätta att tvivla och anta, att det måste finnas någon annan förklaring. Således kommer också en lögn av det allra fräckaste slaget att till någon del leva kvar. Detta faktum känner alla stora lögnkonstnärer och lögnföreningar i världen blott alltför väl till och därför fortsätter de också också skändligen att använda sig av det.  89 

För det tredje har den amerikanske författaren William Faulkner skrivit : "The past is never dead. It's not even past"  90  . Översättningsförsök: Det förgångna dör aldrig. Det är inte ens förgånget.

Jag tror inte att nyheten om Usama bin Ladins död är sann. Visserligen är det sannolikt att han är död. Men jag tror som sagt ändå, att president Obamas förstamajtal är långtifrån sanningen. Då det nu återigen är frågan om sannolikheter erinrar jag mig något som jag läste häromdan beträffande probabilism och vad man har menat med probabilism i ordets teologiska mening.

Antag att en människa tvingas ta ställning till en svår fråga men saknar en grundläggande regel, som skulle tillåta henne att med gott samvete ge frågan ett klart jakande eller nekande svar för att sedan kunna fortsätta att leva och verka utifrån denna ståndpunkt. I sådana fall, menar vissa teologer, bör människan följa den lära som har förkunnats av en en helgonförklarad lärare i kyrkan (doctor ecclesiae) eftersom en sådan lära måste betraktas såsom sannolik. Detta tänkesätt brukar kallas katolsk probabilism.

Men jag finner nyheten om Usama bin Ladins död osannolik med utgångspunkt i observationer om vad som har sagts om den och bristen på övertygande evidens om att det som har tutats ut med buller och bång och upprepats utan kritik och diskussion är sant. För att inte tala om tidigare fall där medlemmar av USAs regering har förvanskat sanningen om olika händelser, som hänför sig till brotten 11 september 2001. Dessa fall har i så hög grad undergrävt mitt förtroende att jag numera ställer mig tvivlande till det mesta som sägs i media beträffande storpolitiken (vilket i och för sig alltid har varit en förnuftig hållning). Vad beträffar ämnet för det här kapitlet anser jag visserligen inte att prof David Ray Griffins slutsats i hans essä Usama bin Ladin - död eller levande?  91  är lika sannolik som hans tes i boken om WTC 7 och dess mystiska kollaps.  92  Det tycks mig att Griffin och vi andra, som saknar inside information och således måste förlita oss på analyser av det som sägs och tycks, helt enkelt måste veta jämförelsevis lite om denna persons hädanflykt. Angående byggnaden WTC 7 har vi tillgång till ett pålitligare empiriskt material än angående Usama bin Ladins liv och död.

Vilken är då Griffins slutsats i hans funderingar om bin Ladins existens efter 11 september? Jo, att UBL avled redan för flera år sedan (av sjukdom), sannolikt redan på senhösten 2001.

Förutom en teologisk probabilism finns det också en filosofisk probabilism, som går tillbaka på den antika tänkaren Karneades.

Karneades, som levde i början av det andra århundradet före vår tideräknings början, ledde den sk nya akademin i Aten. Några skrifter av Karneades lär inte ha bevarats för eftervärlden men Plutarkos berättar om honom och hans besök i Rom år 156 f Kr i sin bok om Cato d.ä. Karneades, som egentligen befann sig på resande fot av diplomatiska skäl som ett sändebud för sin hemstad, passade nämligen på att också hålla en föreläsningsserie medan han besökte imperiets huvudstad. I sin första föreläsning förklarade den grekiska gästföreläsaren Platons och Aristoteles' begrepp om rättvisan. Mycket uppbyggligt för de unga romare som flockat sig kring den berömda utländska filosofen! Men redan följande dag, i föreläsning nummer två, tog sig Karneades för att vederlägga allt som han sagt i sin första föreläsning. Karneades' probabilistiska metod bestod i att ifrågasätta alla påståenden genom att visa, att de endast kunde hållas för sannolika, om ens det.

Och på den vägen verkar vi allt fortfarande befinna oss hur föga uppbyggligt det än kan tyckas vara.

Även om Obamas version angående tidpunkten för och omständigheterna kring Usama bin Ladins död vore med sanningen överensstämmande borde mannen ha ställts inför rätta (anklagad för terrorism i samband med attackerna mot USAs ambassader i Dar es-Salaam och Nairobi i augusti 1998)."Det är farligare att även en skyldig person skulle straffas utan lagliga former än att han skulle undslippa" (Jefferson). Till denna rättsliga synpunkt bör tilläggas, att UBL, om någon, absolut borde ha infångats levande för att genomgå polisförhör. Vilken källa till upplysningar om terroristnätverket al-Qaida, med mera, måste inte den mannen ha varit!

Framför allt borde de brott, som begicks 11 september 2001 klaras upp och de skyldiga få sina domar av en oberoende dömande makt, som fungerar i enlighet med principerna för en rättsstat. Så länge så inte sker kommer Usama bin Ladin, detta spöke ur vår närhistoria, att rida oss som en mara.

4 maj 2011 "The past is never dead. It is not even past" (Faulkner). Det förgågna fortsätter att leva. Det är inte ens övergående. Ordleken i den andra satsen, "it is not even past", antyder också att det förgångna inte är vad det påstås eller ser ut att vara.

I förrgår resonerade jag inte kring frågan om UBL dog nyligen eller tidigare. I stället försökte jag: a) utså en grund för tvivel, som jag tror att Finlands fd president J.K.Paasikivi hade omfattat: lita aldrig på stormakter, ty vanligen förhåller det sig inte så, som de säger; b) framlägga synpunkter på probabilistiska tänkesätt.

Nu är ju den filosofiska probabilismen långt ifrån ovanlig. Tvärtom utgör den det rådande tänkesättet bland nutidens forskare och intellektuella, mig själv inräknad. Men vissa frågor — t ex frågan om när och hur UBL dog eller dödades — är i så hög grad politiskt laddade, att också människor, som vanligen utmärker sig för ett öppet sinnelag och vad jag skulle vilja kalla en sund probabilism, vägrar att diskutera sannolikheter. Att Obama i sitt förstamajtal mer eller mindre medvetet skulle ha avvikit från sanningen anses m a o inte bara osannolikt utan helt enkelt otänkbart.

David Ray Griffin avslutar sin lilla bok "Usama bin Ladin - död eller levande?" med en kort sammanfattning av sina skäl för slutsatsen att UBL sannolikt varit död sedan december år 2001. För att ge mitt skelett till analys lite kött på benen ska jag citera dem här och tillfoga några kommentarer inom parentes:

 • "En pakistansk tidning publicerade en rapport om att en begravningsceremoni för bin Ladin ägt rum den 16 december 2001." (Griffin refererar bl a till indiska nyhetsbyrån UNIs artikel 25.12.2011, som kan tas fram här: ‹http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=5859› .)
 • "Sannolikheten för att bin Ladin dött strax före den 15 december styrks av att inga budskap från honom uppsnappats av USAs underrättelsetjänst sedan c:a den 13 december 2001." (Videobanden har ofta, såsom fallet var med "oktoberöverraskningen" år 2004, förmedlats av al-Jazira.)
 • "Sannolikheten för att bin Ladin dött styrks också av trovärdiga rapporter om att han lidit av njursvikt och att han, när han framträdde på det sista tveklöst äkta videobandet någon gång efter den 16 december 2001, verkade vara allvarligt sjuk (som påpekades av Peter Bergen och dr Sanjay Gupta)" (Bergen, som är journalist på CNN, intervjuade UBL på 1990-talet och har gett ut böcker om honom; dr Sanjay Gupta bedömde, på basen av det ovannämnda videobandet, UBL:s usla hälsotillstånd i ett uttalande för CNN i januari 2002; se ‹http://archives.cnn.com/2002/HEALTH/01/21/gupta.otsc/› .)
 • "President Bush, försvarsminister Rumsfeld och Kenton Keith (talesmannen för den USA-ledda koalitionen i Afghanistan) nämnde alla i slutet av 2001 eller början av 2002 att bin Ladin kanske var död. Vicepresident Cheney uttryckte samma sak i slutet av 2008."
 • "Flera personer med tillgång till insiderinformation — däribland Robert Baer, Bruce Lawrence, Oliver North, Dale Watson och källor inom den israeliska underrättelsetjänsten — har sagt sig vara övertygade om att bin Ladin inte längre är i livet."
 • "Då och då har ledande nyhetsorgan — däribland Associated Press, CBS News, CNN, Fox News, New York Times, Telegraph och Time — publicerat artiklar som framkastat att bin Ladin är död."
 • "Man är allmänt ense om att "budskapen från bin Ladin" efter 2001 är de enda beläggen för att han levde ännu efter 2001. Men inget av dem kan anses bevisbart äkta." (Griffin ägnar merparten av sin skrift åt att analysera videofilmer och meddelanden från UBL under 2001 och därefter. Han ifrågasätter äktheten i detta material. Den underliga episoden med ett videoband från oktober 2001, där UBL enligt Bushregeringen erkänner sin skuld till 9/11-brotten, behandlas. Videobandet, som ställdes till den brittiska regeringens förfogande, ansågs vara alltför känsligt för att publicera. Varför? "Om man fått tag i en äkta bekännelsevideo skulle den brittiska regeringen nästan säkert ha offentliggjort den", påpekar Griffin.)
 • "En del av ljud- och videobanden efter 2001 som uppges vara från bin Ladin verkar ganska klart ha varit förfalskade. Detta tyder på att samtliga troligen varit det." (Griffin citerar uttalanden från journalister och forskare som betvivlat de från en tid till en annan uppdykande ljud- och videobandens autenticitet och påpekar: "Om den amerikanska allmänheten fick uppfattningen att bin Ladin var död, skulle stödet för [kriget i Afghanistan] säkert upphöra". Griffin granskar också ett papper som refererades i New York Times år 2004 och som ansågs bevisa den irakiska al-Qaidaledaren al-Zarqawis förbindelser med UBL och därmed indirekt, att UBL var vid livet.)
 • "Många av banden som uppges vara från bin Ladin och andra al-Qaida-figurer har dykt upp vid tidpunkter som varit mycket lägliga ur Bushregeringens synpunkt. Det tyder på att de härrör från dennas vänner snarare än dess fiender." (Detta är givetvis bara en misstanke.)
 • Trots att president Obama i sitt förstamajtal hävdade motsatsen och blev tagen på sina ord av otaliga journalister och analytiker finner jag fortfarande Griffins slutsats, att UBL avled redan i slutet av år 2001, vara värd att prövas. Blotta misstankar är naturligtvis inga bevis men den som sysslar med en brottsutredning kan å andra sidan inte undgå att hysa några misstankar. Och vad var 11 september 2001 om inte en serie brott, som har förblivit ouppklarade? Usama bin Ladin mer eller mindre våldsamma död innebär inte heller någon större klarhet på den punkten. Snarare tvärtom. Hela den officiella teorin om 9/11 vilar på okunskap om UBL:s roll. Hade han gripits levande och blivit förhörd skulle vi antagligen veta mer.

  I inledningen till sin UBL-bok citerar Griffin vad fd CIA-mannen och nuvarande tidningskolumnisten Robert Baer sade till Terry Gross, redaktören av National Public Radio-programmet Fresh Air i oktober 2008:

  Han har inte visat sig. Den senaste månaden har jag intervjuat CIA-tjänstemän som jagat honom. Vad som förbluffade mig var att inte en enda av dem var säker på om han var i livet eller inte. De har med andra ord ingen aning. Den här mannen har tydligen försvunnit från jordens yta. Något sådant har aldrig hänt förut under mina år i CIA.

  På vilka grunder avfärdas sådana uttalanden som ovidkommande eller lämnas de obeaktade? Men sist och slutligen är det kanske inte så viktigt att känna till när och hur UBL dog om vi inte också får veta vilken roll han har spelat i samtidshistorien. I sin UBL-bok säger Griffin inte någonting mer om UBL:s roll i 9/11 än han redan sagt i The New Pearl Harbor (2004), The New Pearl Harbor Revisited (2008) och andra böcker. Griffin ifrågasätter den vitt och brett spridda uppfattningen, att Usama bin Ladin bär huvudansvaret för 11 september, vilken ju är grundläggande för den officiella historien.  93 

  Vi får tydligen vänta ytterligare ett tag på ett verkligt tillfredsställande porträtt i helfigur av Usama bin Ladin, som vid det här laget nog får kallas en världshistorisk person, oberoende av vad han egentligen har gjort och exakt när och hur hans liv slutade. Mer givande i detta avseende än David Ray Griffins böcker är för övrigt Peter Dale Scotts The Road to 9/11. Wealth, Empire, and the Future of America  94  .

  6 maj 2011 UBL:s mest betydande insats påstås bestå i att ha lett den organisation som utförde "terroristattackerna mot USA den 11 september 2011". Några bindande bevis för att han och den ifrågavarande organisationen verkligen utförde dessa ovanligt omfattande och komplicerade brott har inte framlagts. Detta ger visserligen en anledning att betvivla sanningshalten i den rådande konspirationsteorin om 9/11 men det är långt ifrån den viktigaste anledningen.

  Huruvida UBL dog för några dagar sedan av en amerikansk soldats kula i sitt hem i Pakistan eller tidigare av sjukdom (begravningen i december 2001 kan ha varit iscensatt) eller ens om han fortsätter att leva någonstans på jorden tycks mig inte vara av någon avgörande historisk betydelse. Viktigare än att veta hur det förhåller sig med denna fråga är kanske att veta hur man ska förhålla sig till den.

  10 maj 2011 Memo från Peking: Ledarna i Peking har kunnat följa med hur USA har spenderat mer än 3.000.000.000.000 dollar på att kriga mot terrorism i Västasien och vanvårda sina övriga utrikesrelationer. Nu är USA skuldsatt upp över öronen. Under samma period har Kinas ekonomi vuxit till sig ordentligt. År 2001 förutspådde Goldman Sachs att den kinesiska ekonomin skulle beröva Tyskland dess andraplats som världens näststörsta ekonomi år 2011. I april stöpte Internationella valutafonden en ny kanna: redan år 2016 kommer den kinesiska ekonomin att vara störst i världen.  95 

  Delar eller versioner av ovanstående har också ingått i Fredsposten 2/2011 och i Hufvudstadsbladets debattspalt
   87. Se ‹http://abs.sagepub.com/content/53/6.toc

   88. Citatet ingick i New York Times Magazine 17.10.2004; övers M.B.

   89. Adolf Hitlers bok Mein Kampf utkom 1925-6. Jag (MB) har översatt citatet från en tysk utgåva på nätet. (Redaktörerna av American Behavioral Scientist-numret a.a. har hämtat citatet från Hitler, A.: Mein Kampf, transl by J.Murphy. New York 1939.)

   90. Faulkner, W: Requiem for a nun. New York 1951.

   91. Griffin, David Ray: Usama bin Ladin — död eller levande?. Alhambra 2009.

   92. Se nästa kapitel.

   93. För en resumé hans ifrågasättande, se kap 18: "Is there Hard Evidence of bin Laden's Responsibility?", i Griffin, David Ray: 9/11 Contradictions. An open Letter to Congress and the Press. Olive Branch Press, ss 183-196.

   94. University of California Press, 2008

   95. Jfr John Feffers analys "After Osama: China?" i World Beat 10.5.2011; ‹http://www.fpif.org/articles/after_osama_chinas


  [ document manifest ]
  << previous TOC next >>
  < ^ >

  här txt om bokförlaget
  Sammansvärjning
  Copyright Mikael Böök © 2004
  Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
  See http://www.kaapeli.fi/book/
  book@kaapeli.fi