Re: Tanaan tutustuin Eduskunnan kotisivuun


Subject: Re: Tanaan tutustuin Eduskunnan kotisivuun
From: Mikael Book (book@katto.kaapeli.fi)
Date: to 26 syys   1996 - 12:51:16 EEST


Ohessa kaksi liitetta edelliseen viestiini:

LIITE 1

(kopio aineistosta, joka loytyi Eduskunnan tietokannasta,
vrt selostukseni edellisessa viestissani):

KK 603/1992

     _________________________________________________________________
                                      
         VEPS-tunnus KK 603/1992
                                Valtiopäivät 1992

         Kirjallinen kysymys 603

                  Mäkelä ym.: Suomen kannabisyhdistyksen toiminnasta

                          Eduskunnan Herra Puhemiehelle

            Suomi on yhdistysten luvattu maa. Yksi näistä yhdistyksistä
         on Suomen kannabisyhdistys, jonka tavoitteena on mm. vaikuttaa
         päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen
         saatavuus ja kotikasvatus omaan käyttöön tulee lailliseksi
         täysi-ikäisille kansalaisille.
            Yhdistyksen mielestä kannabiksen kieltolaki on
         historiallinen omituisuus, joka aiheuttaa paljon suurempaa
         haittaa kuin hyötyä. Yhdistys väittää sen nostavan
         huomattavasti rikostilastoja. Yhdistys väittää lain
         soveltamisen johtaneen kiistattomiin ihmisoikeus- ja
         oikeusturvaloukkauksiin. Lisäksi yhdistyksen kannanotoissa
         kerrotaan, kuinka kieltolaki syyllistää ja rikollistaa ihmisiä,
         jotka eivät tunne olevansa rikollisia. Joissakin tapauksissa
         kerrotaan pakkotoimien kohteeksi joutumisen aiheuttaneen syviä
         henkisiä haavoja ja jopa tuhonneen elämän.
            Syytteeseen joutumisen ja tuomion kerrotaan rikkovan
         ihmissuhteita, hajottavan perheitä, aiheuttavan työpaikan
         menetyksiä tai opiskelun keskeytymisen. Ne taas puolestaan
         johtavat syrjäytymiseen yhteiskunnasta, mitä ovat edesauttaneet
         tuomitut kohtuuttomat korvaukset.
            Kaikki edellä kuvattu on suoraa lainausta Suomen
         kannabisyhdistyksen 30.10.1992 lähettämästä kiertokirjeestä.
         Ihmetystä herättää kirjettä ja yhdistyksen Hamppu-lehteä
         lukiessa, että merkitseekö sananvapaus Suomessa oikeutta
         tällaisen aineiston levittämiseen ja oikeutta tällaisen
         toimintatavoiltaan arveluttavan yhdistyksen toimintaan.
            Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n
         1 momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti valtioneuvoston
         asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
                  Onko Hallitus tietoinen Suomen kannabisyhdistyksen
                  toiminnasta, ja vastaako yhdistyksen toiminta Suomen
                  yhdistyslain ja huumausainelain henkeä?

            Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1992

                           Tina Mäkelä Hannu Suhonen

                          Eduskunnan Herra Puhemiehelle

            Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa
         tarkoituksessa Te, Herra Puhemies, olette toimittanut
         valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi
         kansanedustaja Mäkelän ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen
         n:o 603:
                  Onko Hallitus tietoinen Suomen kannabisyhdistyksen
                  toiminnasta, ja vastaako yhdistyksen toiminta Suomen
                  yhdistyslain ja huumausainelain henkeä?
            Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
            Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröinti-ilmoitus on
         saapunut oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistoon 14
         päivänä marraskuuta 1992. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen
         tarkoituksena on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön
         siten, että kannabiksen käyttö, saatavuus ja kotikasvatus omaan
         käyttöön tulee lailliseksi täysi-ikäisille Suomen
         kansalaisille, sekä tutkia kannabiksen käyttöä eri
         kulttuureissa ja eri aikoina.
            Yhdistysrekisteritoimistosta saatujen tietojen mukaan
         yhdistystä ei ole vielä merkitty rekisteriin eikä näin ollen
         myöskään sen sääntöjä ole vahvistettu.
            Yhdistyslain (503/89) 58 §:n mukaan yhdistys, jota ei ole
         merkitty rekisteriin, ei voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä
         sitoumuksia eikä kantaa tai vastata. Rekisteröimättömän
         yhdistyksen puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta
         velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä
         päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.
         Yhdistyksen muut jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti
         sellaisesta velvoitteesta.
            Yhdistyslain 43 §:n nojalla yhdistyksen kotipaikan alioikeus
         voi sisäasiainministeriön, virallisen syyttäjän tai yhdistyksen
         jäsenen kanteesta julistaa yhdistyksen lakkautetuksi muun
         muassa, jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai
         hyviä tapoja. Lain 59 §:n mukaan lakkauttaminen voi kohdistua
         myös rekisteröimättömään yhdistykseen.
            Sisäasiainministeriö tulee selvittämään, onko yhdistys
         toiminut olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja, sekä
         ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita selvityksen perusteella
         on pidettävä tarpeellisina.
            Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

            Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen

                           Till Riksdagens Herr Talman

            I det syfte 37 § 1 mom. riksdagsordningen anger har Ni, Herr
         Talman, till vederbörande medlem av statsrådet översänt
         avskrift av följande av riksdagsman Mäkelä m.fl. undertecknade
         spörsmål nr 603:
                  Är Regeringen medveten om den verksamhet som Finlands
                  cannabisförening bedriver och överensstämmer
                  föreningens verksamhet med tanken bakom förenings- och
                  narkotikalagstiftningen i vårt land?
            Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:
            Registreringsanmälan för Finlands cannabisförening inkom
         till justitieministeriets föreningsregisterbyrå den 14 november
         1992. Enligt föreningens stadgar är dess mål att på verka
         rusmedelspolitiken och lagstiftningen så att användningen av
         och tillgången till cannabis samt hemmaodling för eget bruk
         blir laglig för myndiga finska medborgare samt att undersöka
         användningen av cannabis i olika kulturer och under olika tider.
            Enligt uppgifter från föreningsregisterbyrån har föreningen
         ännu inte registrerats och sålunda har dess stadgar heller inte
         godkänts.
            Enligt 58 § föreningslagen (503/89) kan en förening som inte
         har antecknats i registret inte i sitt namn förvärva
         rättigheter eller ingå förbindelser, inte heller kära eller
         svara. För förpliktelser som följer av åtgärder som vidtagits
         på en oregistrerad förenings vägnar svarar personligen och
         solidariskt de som har deltagit i åtgärden eller beslutet.
         Föreningens övriga medlemmar svarar inte personligen för
         förpliktelsen.
            Enligt 43 § föreningslagen kan underrätten på en förenings
         hemort på talan av inrikesministeriet, allmän åklagare eller en
         föreningsmedlem förklara föreningen upplöst bl.a. om den utövar
         verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed. Enligt
         lagens 59 § kan även en oregistrerad förening upplösas.
            Inrikesministeriet kommer att utreda om föreningen har
         utövat sådan verksamhet som väsentligt strider mot lag eller
         god sed samt vidta sädana åtgärder som denna utredning ger
         anledning till.
            Helsingfors den 16 december 1992

            Inrikesminister Mauri Pekkarinen

-----

LIITE 2

Ystavani kiinnitti huomioni sivuun http://www.kaapeli.fi/~sky/SKY.html,
jolla kerrotaan etta:

"Tutkinnan suorittaneen Sisäministeriön kanta oli "ettei yhdistys ole
toiminut olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja". Oikeusministeriön
yhdistysrekisteritoimisto hylkäsi keväällä 1993 yhdistyksen 1991 jättämän
rekisteröinti-ilmoituksen. Ministeriö tulkitsi SKY:n tarkoituksen "hyvien
tapojen vastaiseksi siten, että esitetty tarkoitus on yhteiskunnassamme
vallitsevien oikeus- ja moraali- käsitysten vastainen". Yhdistys valitti
kesällä 1993 yhdistysrekisterin hylkäävästä päätöksestä Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. KHO vahvisti yhdistysrekisterin päätöksen syksyllä 1994
hieman toisin perustein. Päätöksessään KHO myönsi, että yhdistyksen pyrkimys
muuttaa yhteis- kunnassa vallitsevia käsityksiä ja voimassaolevaa
lainsäädäntöä ei sinänsä ole hyvien tapojen vastaista, mutta KHO:n mielestä
tarkoitus sisältää kuitenkin pyrkimyksen edistää terveydelle haitallisen
tavan yleistymistä.

SKY jatkaa kuitenkin toimintaansa, toistaiseksi rekisteröimättömänä
yhdistyksenä. SKY on tehnyt KHO:n päätöksestä valituksen Euroopan
ihmisoikeuselimiin."

---

- Mika

Mikael Book * Katto-Meny * Tallbergink 1/39 * FIN-00180 Helsinki book@kaapeli.fi * Phone +358-0-6947730 * Fax +358-0-27090369 gsm 940 5511 324This archive was generated by hypermail 2a24 : ke 21 helmi  2024 - 01:20:42 EET