CD-ROM loans


Subject: CD-ROM loans
From: by way of "eblida@mailbox.nblc.nl" "(Barbara" "Schleihagen) (Ian.PIGOTT@LUX.DG13.cec.be)
Date: ma 28 loka   1996 - 09:56:29 EET


Dear list members,

Can anybody help to translate the Norwegian text in this message?

Emanuella,
I have just found this item in the Norwegian newsletter on library policy
(Nytt fra Statens bibliotektilsyn) which basically explains that public
libraries are entitled to lend out CD-ROMs. You may be interested in the
details if you or one of your colleagues can read Norwegian.
Ian Pigott

Here's the text:

Ja til utlan av CD-rom i folkebibliotek
     I vares henvendte vi oss til Kulturdepartementet med foresporsel om
hvordan utlan av CD-rom star i forhold til andsverksloven. Her er svaret:

     "Etter andsverkloven _19 har opphavsmannen enerett til utleie av sine
andsverk. Det samme gjelder med hensyn til utlan av maskinlesbart eksemplar
av datamaskinprogram.

     Det er i forarbeidene til andsverkloven lagt til grunn at bestemmelsen
om enerett til utlan av datamaskinprogrammer ikke gjelder nar programmet er
integrert i et annet andsverk og lanes ut sammen med dette, f.eks. en CD-rom
som gjengir et leksikon. Vi viser i denne sammenheng til Ot.prp. nr. 15
(1994-95) s. 80, hvor det fremgar at serreglene for datamaskinprogrammer
ikke
gjelder "for maskinlesbare eksemplar av andre verk enn datamaskinprogram,
f.eks. en CD-rom som gjengir et skrift, selv om det maskinlesbare eksemplaret
ogsa inneholder et datamaskinprogram hvis funksjon er a systematisere og
gjore teksten i det maskinlesbare eksemplar tilgjengelig for soking.

     Bortsett fra datamaskinprogram i maskinlesbar form, kan alle utgitte
verkseksemplar lanes ut til publikum uansett hva slags eksemplar det er. Det
kan for eksempel vere et trykt eksemplar av et litterert verk, som en bok
eller tidsskrift, eller et datamaskinlesbart eksemplar av et litterert verk,
som f.eks. en CD-rom som gjengir et leksikon ...".

Best wishes,
EmanuellaThis archive was generated by hypermail 2a24 : la 19 kesä   2021 - 01:20:17 EEST