Kirjallisuusvinkkejä

ALOPAEUS-LAURINSALO, N, & OJANEN, A: Musiikkiterapia puhehäiriöisten lasten kuntoutuksessa: teoria ja käytäntö, Edita 1997

AHONEN, T. & ARO, T. (toim.) 1999: Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen tukena. Atena, ??.

AHONEN, T. & SIISKONEN, T. & ARO, T. (toim.) 2001: Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. PS-kustannus, Jyväskylä.

HINTIKKA, A.-M. & STRANDEN. K. 1998: Tyhmästä ja laiskasta Einsteiniksi, näin autat lukivaikeuksista Käsikirja vanhemmille ja erilaisten oppijoiden kanssa työskenteleville. HERO.

HYYTIÄINEN-RUOKOSKI, Ulla (toim.) 1996: Dysfasia. Kielenkehityksen erityisvaikeus. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Turku.

HYYTIÄINEN-RUOKOSKI, Ulla 2001: Diagnoosina dysfasia. Uudistettu opas kielihäiriöisen lapsen vanhemmille. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Turku.

LATVA, T. & TAIPALE, S. & UOSUKAINEN, L. 2000: MOPA - motoriikka paremmaksi. Luokassa toteutettavia motorisia harjoituksia. Haukkarannan koulun julkaisusarjat. (Myynti: Haukkarannan koulu, dysfaattisten ja kuulovammaisten palvelukeskus, Jyväskylä: www.haukkaranta.fi)

LAUNONEN, K. & KORPIJAAKKO-HUUHKA, A.-M. (toim.) 1996: Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Tammer-Paino Oy, Tampere.

PARIKKA, Marja 2000: Lapsellani on dysfasia - opas vanhemmille. Pääkaupunkiseudun Dysfasialasten Tuki ry, Helsinki. [Julkaisu lähetetään kaikille uusille jäsenille. Sitä voi myös ostaa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.]

STRANDEN, K. (toim.) 1997: Erilainen oppija. HERO. Gummerus, Jyväskylä.