Mikael Böök -->
[ document manifest ]
TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

Förord — 10 år efter 11 september 2001

När detta skrivs har vår jord snart kretsat fulla tio varv kring solen efter 11 september 2001. Min muntur, som har blivit en liten bok, kan förhoppningsvis tjäna som en inledning till kritiken av konspirationsteorierna. Mitt beroende av David Ray Griffins analyser för framställningen av 9/11 är uppenbart. I likhet med Griffin behandlar jag den officiella historien om 9/11 som en av konspirationsteorierna. Ett av syftena med den här skriften är också att introducera och i någon mån kommentera Griffins forskning kring 9/11.  1 

Vad konspirationsteori som allmänt begrepp och faktum beträffar försöker jag öppna några synvinklar. En möjlighet, som jag har lekt med, är att helt enkelt dra ett likhetstecken mellan konspirationsteori och politisk teori. Klokare tycks mig ändå vara att uppfatta konspirationsteori såsom enbart ett viktigt delområde inom politisk teori och samhällsfilosofi.

I bokens andra del antyder jag frågor om makt och bibliotek och om en ljusare framtid för Europa. Som jag ser det förutsätter svaren på dessa frågor att konspirationsteorierna minimeras.

Orden sammansvärjning och konspiration har båda sina egna motsvarighet på latin, dvs coniuratio respektive conspiratio. Att svära (lat iuro) och att svärja (lat iuror) är ju definitivt någonting annat än att andas (lat spiro) men denna skillnad önskar jag inte göra något större nummer av. I politiken är sammansvärjning, ungefär så tänker jag mig, någonting äldre och i den meningen mer allmänt än konspiration. När den romerska författaren Sallustius skrev om Catilinas högst politiska sammansvärjning kallade han sålunda sin bok De coniuratione Catilinae, inte De conspiratione Catilinae. Senare har boken också fått heta Bellum Catilinae, dvs Catilinakriget.

Krig, politik, sammansvärjning och konspiration hör alla ihop — så har det åtminstone alltid varit. Huruvida det måste vara så även i fortsättningen är en annan fråga.

Apropå sammansvärjningar, krig och konspirationer kommer vår jord snart att ha hunnit varva solen tio gånger efter den 11 september 2001. I det sammanhanget skulle jag vilja föreslå att vi funderar på vad ordet utveckling betydde. Att man blev klokare, visare?

Fotnoter gör texten tyngre, påstås det. Å andra sidan bör en sanningssökare försöka dokumentera sina påståenden. Och om någon skulle vilja följa upp denna korta inledning med vidare läsning och webbsurfande så kan det väl vara bra med lite fotnoter innehållande några länkar och källhänvisningar?

En berömd 1900-talsfilosof har sagt, att hela den västerländska filosofin bara består av fotnoter till Platon. Nu, på 2000-talet, får vi lov att inse, att de ifrågavarande fotnoterna håller på att förvandlas till hyperlänkar. Men jag tror, att sanningssökarna kommer att behöva fotnoter också i fortsättningen.

Att kvinnor kan sammangadda sig under ömsesidig tystnadsplikt är välkänt ända sedan Aristofanes skrev sin pjäs på temat. Men känner man till några berömda kvinnliga konspirationsteoretiker från historien eller i nutiden? Ja, för egen del vet jag inte riktigt vad jag ska svara på den frågan.

  Du får mig att tänka på ett öra
  Jag gillar öron
  Ett öra är en tokig sak
  Öron ger mig skrattlust
  Att bli allvarlig är svårt
  Att bli allvarlig kan också vara farligt
  Jag behöver inte lära dig detta
  Det behöver inte pratas om öron

Min kära fru, författaren Leena Krohn och min goda vän, historikern Martti Ahti har båda läst manuskriptet till den här boken innan det går i tryck eller sprids som en ebok. De har också påpekat diverse fel och brister och gett mig goda råd. Jag är m a o skyldig dem ett stort tack. -M.B.
 1. Hänvisningar till Griffins böcker om 9/11 fås fram via namnregistret.


[ document manifest ]
TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi