Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

II LJUSARE KONSPIRATIONER?

Spinellis fotspår

Kritik av västliga konspirationsteoretikers syn på Spinelli

Vi uppfattade inte den europeiska federationen som en ideologi, det var inte meningen att den skulle ge färg åt en existerande makt. Den var ett nyktert förslag om att skapa en demokratisk europeisk makt, inom vilken ideologier mycket väl kunde tänkas utveckla sig, ifall man ansåg sig behöva dem, men som trots detta förhöll sig likgiltigt till dem. [...] Framför allt skulle den möjliggöra för demokratin att återfå kontrollen över dessa förryckta och ohämmade Leviataner, som staterna i Europa vid det laget var, eftersom förbundsstaten skulle ha förhindrat dem från att bli förtrycksredskap och själv hindrats av dem att bli det. — Altiero Spinelli   140 

Den 14 februari år 1984 trodde sig Europaparlamentet skapa Europeiska Unionen. Vid detta tillfälle fungerade nämligen parlamentet som konstituerande församling genom att godkänna Traité instituant l'Union Européenne 141  dvs en grundlag för EU. Termen Europeiska Unionen torde för övrigt härröra från detta graundlagsprojekt. Beslutet fattades med 237 röster för och 31 emot (43 frånvarande).

Mycket snart förpassades emellertid grundlagen av år 1984 till glömskans arkiv. Så har det också gått för grundlagsförslagets upphovsman Altiero Spinelli.

Spinelli är idag närmast bekant genom att Europaparlamentets andra huvudbyggnad bär hans namn. Nybygget år 1993 fick heta Bâtiment A. Spinelli. Numera kallas den ofta oftast helt enkelt ASP Building.

När Tysklands dåvarande utrikesminister Joschka Fischer i maj 2000 satte igång diskussionen om EUs grundlag på nytt nämnde han inte Spinelliprojektet med ett enda ord. Icke desto mindre kliver Fischer på i Spinellis fotspår då han talar om nödvändigheten av att gå vidare från konfederation till federation.

Med konfederation avses ett statsförbund, t ex ett sådant, som EU hittills har varit. Federation betyder däremot förbundsstat typ USA.

Spinelli är EU-federalismens historiska portalfigur. Men varför lades Spinellis projekt på is?

En orsak till att man har velat skuffa undan Spinelli är att han försvarade människornas sociala rättigheter, ekonomisk jämlikhet, kontroll av kapitalströmmarna och offentliga tjänster tillsammans med vänsterpartierna. Spinellis vänsterhållning var inte förenlig med tidsandan i Margaret Thatchers och Ronald Reagans nya reaktionära epok för att inte tala om nyliberalismen vid ingången till 2000-talet.

Ursprungligen var Altiero Spinelli kommunist, vilket han fick tillbringa 16 år i fångenskap för under den italienska fascismen. År 1937, under sin förvisning till ön Ponza, bröt han med kommunistpartiet p g a stalinismen. Under vintern och våren 1941, medan Hitlers arméer skördade seger efter seger, skrev Spinelli tillsammans med sin vän Ernesto Rossi ett program "För ett fritt och enat Europa".  142  Vem skulle tro att europeiska unionen ursprungligen var ett vänsterprojekt?

Efter kriget var Spinelli aktiv i den federalistiska rörelsen. Han verkade som regeringsrådgivare och forskare. År 1970 utnämndes han till medlem av europeiska kommissionen med industri- och forskningspolitik som ansvarsområde.

När uppdraget som europeisk kommissarie var över beslöt Spinelli att ställa upp om kandidat till Europaparlamentet, som för första gången valdes genom direkta val år 1979. Spinelli, som inte tillhörde något av de nationella politiska partierna, valde att kandidera som oberoende på italienska kommunistpartiets (PCI) lista. Han blev invald.

Under de följande åren hörde man honom ofta tala om den nödvändiga europeiska federationen på restaurang Crocodile i Strasbourg och i februari 1984 hade "Krokodilklubbens" idéer vunnit majoriteten av Europaparlamentets medlemmar för sig.

Att Spinellis projekt ändå har glömts bort beror på hans federalism. Spinelli var onekligen en anhängare av den västeuropeiska ekonomiska integrationen men för honom var den politiska integrationen det centrala. EU var för honom först och främst en fråga om att skapa ett nytt och progressivt politiskt system.

Spinellis federalism innebär två med varandra sammanhängade saker, av vilka ingendera behagar de makthavande. För det första betyder federalism att nationalstatens suveränitet ska inskränkas till förmån för förbundsstaten, vilket är en nödvändig förutsättning för en fredlig, kosmopolitisk världsordning. För det andra innebär federalism att "dela makten i höjdled", för att citera den svenska författaren Anders Ehnmark. Genom att flytta makten neråt eftersträvar federalisterna demokrati. (Denna sida av federalismen kan upplevas som särskilt viktig i länder typ Italien där medborgarnas förtroende för den nationella regeringen är mindre än i de nordiska länderna.)

Om ett internationellt fördrag syftar till att lägga grunden för ett nytt politiskt system och ifall det beskriver den nya statens viktigaste institutioner och deras regler, då är fördraget en grundlag. Därför är denna benämning att föredra när vi talar om EU-fördraget från februari 1984 eller förslaget till Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, daterat 29 oktober 2004, som togs fram av Giscard och konventet.

När vi jämför grundlagsförslagen av år 1984 respektive 2004 måste vi börja med att fråga: vad är speciellt viktigt i en grundlag?

Det är viktigt att grundlagen är kortfattad. Detta är inte enbart en formsak utan också en fråga om demokrati. Det är ju meningen att alla medborgare ska känna till innehållet i lagen. Lagen av år 1984 är på 25 sidor. Lagen av år 2004 upptar 350 sidor.

En grundlagstext bör också vara tillräckligt allmänt hållen i sin beskrivning av den politik som ska bedrivas i den ifrågavarande staten. Statens grundläggande värderingar ska stå i grundlagen men detaljerade beskrivningar av politikens innehåll samt ideologi bör utelämnas. Grundlagen av år 1984 håller sig på ett allmänt plan och är varken socialistisk, kapitalistisk eller nationalistisk. Grundlagen av år 2004 är däremot ett specifikt regeringsprogram. Dess upprepade fraser om fri konkurrens och fria kapitalrörelser gör att den inte är ideologiskt opartisk. Den är en nyliberalistisk traktat.  143 

I 1984 års lag nämns varken NATO eller övriga yttre allianser. Detta beror inte på Spinellis eller de övriga parlamentsledamöternas åsikter om NATO utan på statsklokhet. Som bekant brukar världen förändras. Därför låter en god grundlag relationerna med andra länder bestämmas genom särskilda fördrag. Men i 2004 års grundlag refereras det till NATO alldeles som om NATO vore en europeisk institution.

Slutligen beror grundlagens kvalitet på hur den stiftas och blir godkänd av folket. Spinellis tanke var, att Europaparlamentet skulle fungera som konstituerande församling. Så skedde också år 1984. Men EEC-ländernas regeringar körde ner europarlamentarikernas grundlag. Den lades aldrig fram för godkännade eller förkastande i de nationella parlameneten eller genom folkomröstningar. Enhetsakten (Single European Act), som utarbetades av en särskild kommission och antogs av regeringarna några år senare är inte federalistisk. Den är ett utvidgat frihandelsavtal. Och hur skulle 2004 års grundlag stiftas och godkännas? Inte via Europaparlamentet, utan genom ett konvent som tillsattes av regeringarna och därefter genom folkomröstningar. I de enda länder där det föredes en bred diskussion kring den nya grundlagen, dvs Frankrike och Holland, underkände folken den nya grundlagen i maj-juni 2005.

När ska vi äntligen få en federalistiskt tänkande europeisk vänster? Dess tid var i motståndsrörelserna på 1940-talet då det gällde att befria Europa från nazismens och diktaturernas ok. Snabbt återgick man dock till den gamla ordningen, denna gång under amerikansk hegemoni. Det lösa statsförbund och den delvisa monetära union som firade femtioårsjubileum i Berlin senaste juni går fortsättningsvis i USAs ledband. General de Gaulles Frankrike var mer socialistiskt än labourledaren Tony Blairs England. Så kan man sammanfatta Europas efterkrigstida politik. Den federalistiska vänsterns tid är inne. Vänstern bär en stor del av ansvaret för att fälla grundlagen av år 2004. Bra så. Men vänstern bär också ansvar för att presentera en alternativ EU-grundlag, vilket den tillsvidare inte har lyckats åstadkomma. Beror det på att vänstern inte ännu har återfunnit Altiero Spinellis synvinkel?

Borde vi alltså aktualisera och uppdatera EU-grundlagen av år 1984? Svaret är ja. Förbundsstaten, som redan är på god väg att överskrida Europas traditionella geografiska gränser, kan fortsättningsvis ge möjlighet till att återta kontrollen över "dessa förryckta och ohämmade Leviataner" Till de sistnämnda hör inte minst nutidens patologiskt ansvällda finansmarknader.

Ovanstående ingick i Hufvudstadsbladet 31.8.2007 på dagen 100 år efter Altiero Spinellis födelse.

Kritik av västliga konspirationsteoretikers syn på Spinelli

The Bruges Group har fört fram en uppfattning enligt vilken den italienska eurokommunisten och EU-grundaren Altiero Spinelli jämte hans idéer om EU:s och dess konstitution ingår i en sammansvärjning. Brugesgruppens anser med stöd i sin analys av Spinelli att EU är en (euro)kommunistisk sammansvärjning som det gäller att stå emot åtminstone ifall man är en sann britt eller amerikan.   144 

Antonio Gramsci var visserligen inte federalist. I stället för att som Spinelli prioritera det politiska enandet av Europa koncentrerade sig Gramsci på på slutförandet av Italiens enande som hade förblivit på hälft efter sin sena start under 1800-talet. Ja, Italiens enande är tydligen fortfarande lite på hälft, att döma av Bossis och Lega Nords förvånande valframgångar. (Är det inte konstigt att man kan lura folk att ställa upp på sådana hemmagjorda "padovanska" myter?) Men Gramscis tankar om de intellektuella och den moderna staten är inte oförenliga med Spinellis idéer om upprättandet av en demokratisk europeisk stat. Ändå ligger Spinellis EU-tanke så långt ifrån Brugesgruppens dystra konspirationsteori som jag kan tänka mig.
 140. Citatet är hämtat ur en artikel av Spinelli från 1957 som han också tog in i sin självbiografi Come ho cercato di diventare saggio (1987); övers MB.

 141. Europaparlamentets resolution i fransk och engelsk språkdräkt kan studeras här: ‹http://www.spinellisfootsteps.info› (19.6.2011)

 142. Programmet, som går under namnet Ventotenemanifestet, kan läsas i en svensk översättning: ‹http://www.altierospinelli.org/manifesto/sv/pdf/manifesto1944sv.pdf›.

 143. Tillägg 2011: Även Lissabonfördraget är enligt min åsikt samma andas barn.

 144. Jfr ‹http://www.brugesgroup.com/mediacentre/index.live?article=104›, (nerladdad 2008). — The Bruges Group, beskriver sig själv som en partipolitiskt oberoende tankesmedja, grundad 1989. Man vill prioritera nationens intresse och eftersträvar en europeisk struktur, som är mindre centraliserad än den, som växer fram i Bryssel. Gruppen fick inspiration av Margaret Thatcher's tal i Brugge i september 1988. Thatcher påpekade vi det tillfället: ”We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level” (Vi har inte gjort den brittiska staten mindre bara för att på nytt se den förstorad på Europanivån.) (www.brugesgroup.com).


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi