Mikael Böök: Nätbyggaren. En undersökning av den moderna posten (1989). ISBN 951-95455-7-3. Litteraturhänvisningar

< ==

Litteraturhänvisningar


Albrechtsen, Henning, Telestugorna: en världsomspännande rörelse", Vemdalen 1988 (broschyr)

Böök, Mikael & Lehto, Leevi (red.), END? Euroopan ydinsota vai ydinaseriisunta (Edward P. Thompsonin ja muiden kirjoituksia), Sadankomitea, Jyväskylä 1982

Böök, Mikael (ed.),END.LUND(A pamphlet about computer networking in the peace movement based on contributions from end.lund, a meeting in GreenNet March-June 1988), Sadankomitea, Helsingfors 1988

Cronberg, Tarja & Sangregorio, Inga-Lisa,Du sköna nya vardag. Om datateknik och boende.Stockholm 1981(Prisma)

Cronberg, Tarja, Tietotekniikka kyläyhteisössä. RATKO-projektin koulutusvaiheen tutkimusraportti, 1987 (Beställs gm Ruvaslahden kylätoimikunta, 83835 Ruvaslahti.)

Cronberg, Tarja,Ved skillevejen. Det informationsteknologiske spillerum i hverdagen, Nyt fra samfundsvidenskaberne, Köpenhamn 1988

Digital, "Ordlista", i Handbok för persondatorer, utg. av Digital Equipment 1984, ss 147-161

Gramsci, Antonio,"Amerikanismi ja fordismi", i Gramsci,A., Vankilavihkot 2,Kansankultturi, Helsingfors 1982, ss 129-168

Hamelink, C., "The Emerging Global Grid", i Muskens & Hamelink (ed.): Global Networks and European Communities, Tilburg 1986, pp 776-786

Harmo, Timo, Tietokoneavusteinen viestintä Helsingin yliopiston Vax-ympäristössä" (ISBN 952-90002-3-5)

Hautamäki, Soili, Ydintrauma. Ihminen Hiroshiman jälkeen, Prometheus, Oulu 1988

Hederén, Jan,Informationssökning i databaser. Utrustning - sökning - register. Spektras handboksserie, Halmstad 1987

Hertzberg, Lars, "Men, Animals and Machines", dvs densammes diskussionsinlägg i programmet för konferensen On Language, Culture and Artificial Intelligence , Stockholm 30.5.- 3.6.1988. Konferensens arrangörer var Arbetslivscentrum, Kungliga Dramatiska Teatern och EG

Hirvonen, Lauri: "Sähköposti ja sähkömarkkinat kansalaisen käytössä", inledningsanförande på seminariet Yleinen tietoverkko ja kansalaisen tiedin, Otnäs 15.12.1988.(Förf. är konsult vid Nokia Data Systems Oy)

Husberg, Nisse: "Nätverk - datanät och personliga, ekonomiska samt politiska relationer", ljuskopia av inledningsanförande i studiecirkeln NÄTVERK, 1986

Järvinen, Pertti, On the Risks of a Complex Computing System" - "Star Wars" as an Example. Dept. of Math. Sciences, Univ. of Tampere (Report C47) 1986. (En finsk version "Monimutkaisen ATK-systeein riskeistä - esimerkkinä "tähtien sota" ", ingår i samma publikation.)

Kubicek, Herbert,"The Technological Infrastructure of Home Interactive Telematics: ISDN and Alternative Systems", in Concerning Home Telematics, F van Rijn and E.Williams (eds.), Elsevier Publ. North Holland 1988, pp 97-125

DeLamarter, R.T, Big Blue. IBM's Use and Abuse of Power, , Dodd, Mead & Co, New York 1986

Lyotard, Jean-Francois, Tieto postmodernissa yhteiskunnassa.(La condition postmoderne, 1979, övers. till finska av Leevi Lehto), Vastapaino, Tampere 1985

Lönnqvist, Harriet, Humanister söker information eller "Mötet med den litauiske skoputsaren", (NORDINFO-publikation 13), Helsingfors 1988

Mennig, Miguel, L'indispensable pour Minitel, Marabout, Cher 1988

Mickos, Elisabet (red.):Nordisk databasguide 1987. Register över databaser producerade i de nordiska länderna. (Nordinfo-publikation 12; beställs från Kirjastopalvelu Oy, Mörtnäsv. 5, 00210 Helsingfors.)

Mosco, Vincent & Wasko, Janet (Eds.), The Political Economy of Information,The University of Wisconsin Press, Madison 1988

Myllö, Heikki (toim.), ISDN yrityksen uusi voimavara, artiklar med svensk resumé av aderton inhemska sakkunniga, Puhelinlaitosten Liitto, Tampere, utan årtal

Nora, Simon & Minc, Alain, "Att bygga ett samhälle på information", i Bäckstrand, G., Fürth, T.(red.), Röster om språket och den nya tekniken, Sekretariatet för framtidsstudier, Akademilitteratur, Stockholm 1983, ss 100-111

Nya Argus 1987:8, temanummer om artificiell intelligens och expertsystem.( Artiklar av Antti Hautamäki, Lilli Alanen, Mikael Böök, Birger Viklund, Anders von Koskull och Johan Storgårds.)

Osto-opas 89: mikrot, oheislaitteet, ohjelmat. Utg. av tidningen Tietokone, Tecnopress, Forssa 1988, 290 ss. 45 mk

Quarterman, J.S. & Hoskins, J.C., "Notable computer networks", i Communications of the ACM, Oct 1986, Vol 29:10, pp 932-971

Thomas Rosenberg, "En munks bekännelser. Tankar kring teknologins utveckling och skapandets kommunism", opubl. manuskript febr.

Roszak, Theodore, The Cult of Information. The Folklore of Computers and the True Art of Thinking, Paladin books, London 1988

Ruokonen, Kyllikki, "CD-ROM erikoiskirjastossa", i Signum vol.21 no 7,1988

Salmi, Minna, "Ansiotyö kotona - riistoa vai vapautusta", ljuskopia av föreläsning i Helsingfors samhällsinstituts serie Naissunnuntait27.11.1988

Schiller, Herbert, Who Knows: Information in the Age of The Fortune 500, Ablex, New Jersey 1981

Stallman, Richard,"The GNU Manifesto", ljuskopia 1985

Henrik Stenius, Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott, Svenska Litteratursällskapet, Ekenäs 1987

Svanberg, Lasse, Bekvämlighetens triumf, Prisma, Arlöv 1983

Tuominen, Ilkka, Ei ainoastaan hakkerin käsikirja, WSOY, Juva 1987

Vallée, Jacques,Det osynliga nätet. En dataexperts bekännelser. Alfabeta, Stockholm 1984 (Network Revolution. Confessions of a Computer Scientist,1982)

Wilson, Kevin G., Technologies of Control. The New Interactive Media for the Home, The University of Wisconsin Press, Madison 1988

von Wright, G.H., Humanismen som livshållning och andra essayer, Söderströms, Borgå 1978. - Passagen om vad det innebär att ha tankeförmåga är ur författarens inledningsanförande på NordData-konferensen i Helsingfors 14 juni 1972, se ss 111-126.

Zilliacus, Laurin,Det gula hornet. Glimtar ur postens oroliga historia, Söderströms, Helsingfors 1958

Övrig litteratur:

Cullimore, Ian, Communicating with Microcomputers, Sigma, Wilmslow 1987.
-- En introduktion till datakommunikation ur teknisk synvinkel. Ger bl a en översikt av gränssnittet RS-232 vilket hör till standardutrustningen i vanliga mikrodatorer. Boken rekommenderas för mikrodatoranvändare som vill bättra på sina tekniska kunskaper. (201 s., pris 159 mk)

Eräkangas, J-P (red.),Perustietoa tietoliikenneverkoista, FUNET, Helsingfors 1987.
-- Häftet presenterar de akademiska datanätverken i Finland.(FUNET = Finnish University and Research Network.)

Huhtanen, Anni, Tietohuollon tuleva tekniikka. Tietotekniikka kirjastossa ja tietopalvelussa 2010, Valtion Painatuskeskus 1988.
-- Rapport av en Delfistudie om de finländska bibliotekens framtida använding av datateknik (se nedan på Kuusi, 1987).

Järvelin, Kalervo, "Tiedon löytyminen tietoverkoista", ljuskopia av inledningsanförande på seminariet Tietoverkkopalvelut - lupaukset ja riskit, Tammerfors universitet 14.10.1988.
-- Förf. är verksam vid institutionen för biblioteksvetenskap och informatik vid Tammerfors universitet. Han är skeptisk beträffande planer på att göra elektroniska databaser till en massteknologi.

Kuusi, Osmo,Palvelusta itsepalveluun. Kotien tietorekisteriyhteydet 2010, Valtion Painatuskeskus 1987.
-- Rapport av framtidsforskning, som utfördes med den så kallade Delfi-metoden. En panel, bestående av sakkunniga, fick bedöma hur olika telematiska tjänster kommer att slå igenom under de närmaste decennierna. Kuusi analyserar och sammanfattar panelens utlåtanden.

McLean, Scilla (Ed.), How Nuclear Weapons Decisions Are Made, Macmillan Press in association with the Oxford Research Group, London 1986.
-- Hur kan man förklara att atomvapenupprustningen fortsätter och/eller rentav ökar (se s 59, 89 i min bok) samtidigt som stormaktsledarna förhandlar om långtgående nedrustningsåtgärder? Enligt författarna av det här arbetet betingas atomupprustningen i hög grad av teknologin och av vapensystemens tekniska planerare. Allmänna opinionen och de politiska beslutsfattarna ställs ofta inför ett teknologiskt fullbordat faktum, dvs ett nytt vapensystem vars ursprung sträcker sig 10-20 år tillbaka i tiden, vari man redan har investerat åtskilliga miljoner el. miljarder, och vars existens man knappast tidigare hade varit medveten om.

Mosco, Vincent: Pushbutton Fantasies. Critical Perspectives on Videotex and Information Technology. Ablex, New Jersey 1982.
-- En bok om "knapptryckarfantasier", överdrivna förhoppningar och förväntingar, som har ställts på videotex och datanät som en massteknologi.

Peltonen, S., Tiedonsiirto alusta pitäen, Tietoportti 1987.
-- En introduktion till datakommunikation ur teknisk synvinkel.(144 s., pris: 395 mk)

Weizenbaum, Joseph,Computer Power and Human Reason. From Judgment to Calculation. Harmondsworth, 1984 (Pelican).
-- Ny, reviderad upplaga av ett berömt kritiskt arbete om datatekniken. Förf. är själv en av pionjärerna inom forskningen kring "artificiell itelligens".

von Wright, G.H.,Logik, filosofi och språk. Strömningar och gestalter i modern filosofi, , Aldus, Stockholm 1965
-- Boken innehåller bland annat ett avsnitt om Booles algebra, som gör databehandlingens matematiska grund begriplig. I ett annat kapitel presenteras Wittgensteins tankar om "språkspel". Här är förhållandet eventuellt det omvända: det kan hända att datanäten gör Wittgensteins spännande tankar något lättare att begripa.